Jste zde: Úvod » O oddílu » Historie

 • Historie


  Tesákův text, zmiňující Bitvu tří císařů

  Rok 1919

  Z tohoto období se dochovalo jen málo dokumentů, jenž by se daly využít jako prameny pro sepsání nejstarší historie Šlapanického skautingu. K dispozici jsou registrační archy z let 1920-1924, dále skautský deník Františka Dundáčka, kronika družiny Psohlavců, časopis skautů Brněnského okrsku „Naše cesta“ z roku 1930, Šlapanický zpravodaj č.6 z roku 1939, skautský časopis Šlapaňáček z února 1969 a občasník Vlastivědného kroužku ve Šlapanicích Budín č.5 z roku 1999. A také vzpomínky bratra Leopolda Kumhala.

  Na úvod je jistě vhodné uvést, že za první republiky u nás nebyla jednotná skautská organizace. Kromě té největší – Antonínem Benjaminem Svojsíkem založené – zvané Svaz Skautů – Junáků RČS u nás působily skautské organizace při církvích (Katoličtí skauti, Svaz skautů Československé obce Židovské), při politických stranách (komunističtí Spartakovi skauti a Skauti práce, Agrární stranou kontrolovaní Švehlovi Junáci, dále Českoslovenští skauti socialisté atd). Celkem asi 27 řádně registrovaných organizací.

  Počátky Šlapanického skautingu se datují do období jara roku 1919 a jsou spojeny se jménem Jan Paulík (1903-1973).Tento šestnáctiletý mladík se obklopil asi patnáctičlennou skupinou svých vrstevníků a společně započali skautskou činnost pod vlivem knihy Základové skautingu. Scházeli se na Nádražní ulici č. 366 v místnosti, kterou jim propůjčil hostinský Himr. První dochovaná registrace ve Svazu skautů Junáků RČS pochází z roku 1921 a coby vůdce oddílu je již uváděn Paulíkův vrstevník Konstantin Hruban (1903-1969), jako zástupce pak Josef Skřepek (narozen 1906). O něco později – na podzim roku 1919 – se vytváří jiná skupina kolem Josefa Dostála. (Některé prameny udávají dokonce až rok 1922). Schází se v klubovně p.Janíčka a později se registruje v organizaci „Skauti práce“. Spolupráce mezi oddíly je na dobré úrovni, oddíly si vzájemně nekonkurují. Okolo roku 1923 však odddíl vedený Josefem Dostálem zaniká. (Některé prameny však uvádí,že činnost trvala až do roku 1930 a ve vedení se vystřídali Andrej Nebl, Mořek Bizom a Jiří Kepák.) Naopak oddíl svazových skautů vzkvétá. Pořádají výpravy do blízkých i vzdálenějších krajů – Šumava, Velehrad, Buchlov, Podyjí, Macocha, Pernštejn, Boskovice atd a zážitky z cest zaznamenávají do Vycházkové knihy. Ta se však bohužel nedochovala. V roce 1923 se již registruje 26 členů.

  Oddíl je hodnocen jako nejlepší v Župě brněnské a jeden z nejlepších v republice. Účastní se četných závodů, v nichž se vždy čestně umísťuje a získává mnoho cen. V roce 1925 však vůdce Konstantin Hruban i většina starších členů nastupuje vojenskou prezenční službu v důsledku čehož oddíl zaniká.

  Obnoven je až v roce 1927 za přispění okresního výchovného zpravodaje br. Rese a do jeho čela se staví František Kumhal (narozen 1911). Na jaře roku 1928 skládá mnoho nováčků svůj skautský slib a to na Říčkách. Nalezen je i majetek zaniklého oddílu, daří se jej doplnit a to umožňuje rozvíjet intenzivní činnost. O rok později se vůdcem oddílu stává Stanislav Kutálek (syn továrního kováře) a za jeho působení oddíl dosahuje nebývalého rozkvětu. Manželé Svobodovi, majitelé statku ve Šlapanicích, propůjčili zdarma oddílu dvě místnosti pro účely skautské klubovny a bylo umožněno je více rozšířit. V roce 1929 pořádal oddíl skautskou výstavku, kterou místní občané velmi ocenili. V letech 1929 a 1930 také Šlapaničtí Junáci poprvé pořádají tábor a to společně se skauty z Maloměřic na Horní Bečvě pod Kněhyní. V roce 1930 se registruje asi 50 členů a při oddílu začíná vyvíjet činnost i smečka vlčat, čítající 20 členů a to pod vedením Václava Bojtase.‘

  V roce 1930 se dva členové oddílu účastní Zemské lesní školy a to Miloš Novák (syn učitele) a Miroslav Slouka (syn učitele a starosty obce), v květnu také vstupuje do oddílu František Dundáček (narozen 1914) a další nadšení členové – Josef Vykutil, František Kalous a jeho mladší bratr Jaroslav. V letech 1931-1940 oddíl pravidelně pořádá letní tábory a i v průběhu roku vykazuje velmi intenzivní činnost.V období největšího rozkvětu se registruje přes 150 členů. Řádně registrovaným členem je v tomto období mimo jiné i Vilém Fröhlich. Do vedení oddílu se zapojují bratři Leopold Kumhal (mladší bratr někdejšího vůdce Františka – narozen 1914) , Slavomír Winkler, Miloš Novák, Josef Uher, František Charvát a Jaroslav Kalous. Počátkem roku 1938 se vedení oddílu ujímá Josef Korbička (narozen 1914). Oddíl tvoří 76 skautů, 18 vlčat a vzniká i dívčí oddíl čítající 19 členek. Vedení dívčího oddílu má na starost Vlasta Korbičková (později Winklerová), později pak Helena Lockerová a Růžena Richtrová (pozdějiVeselá). Ustavuje se též pobočka oddílu v Praci, kde se registruje 23 hochů. Letního tábora se účastní 27 hochů pod vedením bratra D.Nálada, fotografie z něj se však bohužel taktéž nedochovaly.

  Toho roku oddíl získává pozemek nedaleko Hostěnic (některé prameny však hovoří o roce 1936) a započíná se stavbou chaty na špici lesa asi 80 metrů od Hostěnického propadání. Ta je velmi rychle dokončena a chlapci ji využívají jako cíl svých sobotních výprav. V okolí chaty je ideální terén pro lyžování, proto ani v zimě výlety neustávají. V létě roku 1939 se 40 skautů v krojích účastní slavností Rodáků, konaných ve Šlapanicích. Skauti se účastní všech příprav ke slavnostem, svoje služby nabízí městu jako dozor v muzeu i na výstavách.
  V srpnu 1939 předává J. Korbička vedení oddílu Miloši Novákovi. V zimě chtějí skauti pořádat kursy Junácké výchovy (první pomoc, přírodověda, dějepis, mapování, těsnopis, němčina). Žádost, směřovaná na místní školní radu, o zapůjčení místnosti je však zamítnuta z důvodu nedostatku uhlí. V prosinci roku 1939 je oddíl v plné činnosti, shání si novou klubovnu, protože stávající nevyhovuje. V té době se však již nad republikou snášejí mračna protektorátu. Skautské organizace se slučují na celostátní úrovni v jednu s názvem Junák – ústředí skautské výchovy. Nepočetná, ale fungující skupina katolických skautů ve Šlapanicích (o jejich činnosti se bohužel nepodařilo získat žádné bližší údaje) jedná o začlenění do oddílu vedeného Milošem Novákem. Přichází však černý den Junáka a to 11.červenec 1940. Junák je zakázán, některé tábory jsou dokonce rozehnány gestapem. Skupina Junáka ve Šlapanicích ukončuje oficiálně svoji činnost, řada členů však dál pěstuje svoji zálibu v turistice. Chata u Hostěnic je na poslední chvíli přepsána na nového majitele a to Leopolda Kumhala. Tak si ji skauti uchránili před zlodějskými prsty Němců a posléze i před neméně hamižnými prsty Pionýrů. Za války – v roce 1942 ji stěhují do údolí Říčky a podle „majitele“jí začínají říkat „Kumhalka“. Ale to už je jiná část historie…

  Rok 1945-1948

  Jestliže o období 1919-1940 platí, že se dochovalo velmi málo písemných pramenů, pak o období 1945-1948 to platí dvojnásob. Svoji roli jistě sehrála skutečnost, že zatímco v roce 1940 zakázali Junáka němečtí fašisti, kteří se po žádných písemnostech nepídili, v roce 1948 tak činili naši vlastní komunističtí přisluhovači, kterým záleželo nejen na tom, aby Junák neexistoval fakticky, ale i na tom, aby byl zcela vymazán z historie. Veškeré kroniky, zápisy ze střediskových rad, pokladní knihy i registrační archy byly „uloženy“ do archivu a už je nikdy nikdo neviděl. Lidskou paměť naštěstí vymazat nejde a vzpomínkám účastníků tehdejších událostí hlavně vděčíme za to, že se vůbec nějaké informace o tehdejší činnosti Junáka ve Šlapanicích dochovaly. Následující řádky jsou převzaty ze skautského časopisu Šlapaňáček z února 1969 (1.část) a doplněny o ústně získaná svědectví pamětníka Leopolda Kumhala (2.část).

  1. část:
  V roce 1945 nedlouho po osvobození se ustavuje ve Šlapanicích oddíl Junáka znovu. První ustavující schůze byla dne 18.5.1945 za vedení Františka Daňhela. První dny se k činnosti přihlásilo asi 100 chlapců a asi 40 dívek. Postupem času se stav upravil na 60 chlapců a 25 dívek. Vedení střediska (pozn: zatímco před válkou základní organizační jednotku představoval oddíl a právní subjektivitu zajišťovalo Sdružení přátel Junáka, po válce byla vytvořena střediska s vlastní právní subjektivitou) se ujal Slavomil Winkler a zástupcem byl zvolen Leopold Kumhal, starý osvědčený skaut z předválečných let. Dívčí oddíl se scházel v klubovně „U Vymazalů “ na Brněnské ulici, první družinkou byly Kopretiny, které se posléze rozdělily na dvě družinky, přičemž ta nová přijala název Lesní zvonky. Později ještě vzniká družinka nejmladších skautek – Světlušky. Vedením dívčího oddílu byla pověřena Vlasta Korbičková (později Winklerová), její zástupkyní byla Marie Kyzlinková. S vedením oddílu pomáhá taky Růžena Richtrová (později Veselá). Skauti opět využívají chatu „Kumhalku“.Ta byla v roce 1942 z původního místa u Hostěnic přestěhována do údolí Říčky na nové místo nedaleko restaurace „U jelena“. Převoz prováděl pan Lechner z Hostěnic kolem Pekárny a kolem vývěru Říčky. Vedení vlčácké smečky se ujímá další předválečný skaut Josef Korbička. Členy vedení střediska jsou v této době i Josef Kumhal, Ladislav Řičánek, Jan Kalous, František Charvát a Josef Uher. Středisko pořádalo různé propagační akce, výstavky, celonárodní akce pochodů, střediskové skautské závody a zúčastnilo se dokonce i Svojsíkova závodu, což je celostátně pořádaná prestižní skautská akce. Junáci se též s úspěchem podílejí na budování dvouletky, skautskou dvouletku splnili již za rok a odpracovali stovky hodin dobrovolně na obnově poválečného Československa.V roce 1947 se vedení střediska ujímá Miloš Novák. Středisko také pořádá pravidelně letní tábory a to pod vedením Leopolda Kumhala. V roce 1948 bylo středisko Junáka ve Šlapanicích včleněno do ČSM a v roce 1949 byla jeho činnost zastavena úplně.

  2. část
  Poté co byl Junák ve Šlapanicích opět v roce 1945 ustanoven, zaměřila se jeho činnost především na obnovu zničeného majetku a brigády. Do lesa se chodit prakticky nedalo kvůli spoustě nevybuchlé munice a zbraní. Velké nebezpečí představovaly i zbytky německých vojáků ale hlavně Sovětská armáda. Ta představovala ohrožení obzvláště pro dívčí oddíly. V roce 1946 se situace poněkud zlepšila, podnikaly se vycházky do okolí Šlapanic, závody na hřišti, setkání s jinými středisky. Tábor se toho roku ještě nekonal, jen něklikadenní pobyt v lesích blízkého okolí (Říčky, Hostěnice). V roce 1947 se již tábor konal a to u rybníka v Opatově. Po několika dnech však byl ukončen pro přechod „Banderovců“ přes naše území. Program na táboře byl zaměřen většinou na brigády v lese, čištění lesa, sběr lesních plodů v rámci akce „Pomůžeme republice získat devizy“. Tyto akce byly doporučovány i skautskými časopisy (Junák, Vpřed), které přinášely i další návody , co na táboře dělat. Vyhlášení soutěže „Milion hodin republice“ vedlo k tomu, že ve všeobecně budovatelské atmosféře Junácká střediska soutěžila o to, které z nich odvede více brigádnických hodin, aby slíbený milion byl co nejdříve dosažen a potvrzen. Že se všechno dělo na úkor Junáckého programu a Junácké výchovy je zřejmé. Po únorovém převratu v roce 1948 byl Junák včleněn do SČM. Tábor se konal, nepořádal ho však už Junák, ale SČM jako společný a podle toho vypadal i program. Vzhledem k tomu, že SČM mělo jednotné vedení, bylo dosaženo hlavního cíle a to infiltrace komunistické straně věrných lidí do vedení Junáka. Následoval logický krok a to likvidace Junáka v roce 1949 poté, co komunisti získali přesný obraz hospodaření a majetkových poměrech Junáka.
  Ihned byly zabaveny veškeré doklady, nejprve pokladní a inventární kniha. Pak přišla řada na kroniky, vlajky, táborové totemy, dokonce i upomínkové předměty ze závodů – prostě vše, co jenom trochu připomínalo Junáka. Údajně bylo vše odesláno do Junáckého depozitáře – muzea v Roztokách u Prahy ale zde veškeré stopy po majetku poválečných Šlapanických Junáků končí. Ani pozdější intenzivní hledání zabavených věcí se nesetkalo s úspěchem. Soudí se, že veškeré věci komunisté tajně zlikvidovali ještě v padesátých letech.

   

  Rok 1968-1970

  V roce 1968 dochází k celkovému uvolnění společenské atmosféry. I Junáci si uvědomují svoji šanci a podruhé obnovují svoji činnost. Ustavující schůze se koná 7.dubna. Účastní se jí staří, zkušení skauti z poválečných let a stejně tak mladí nadšenci, kteří mají zájem uvádět skautské myšlenky do života. Na schůzi je ustavena Středisková rada, jejímiž členy se stávají Leopold Kumhal, Josef Korbička, Jarmila Uhrová, Vilém Fröhlich, Ferdinand Brunclík, Růžena Veselá, Klement Hlásenský a Bořivoj Hodek. Základem skautského oddílu se stává družina Bobrů, kterou již po 4 roky vede podle skautských zásad Klement Hlásenský. Zájem o skauting roste, do oddílu přichází spousta nováčků. V průvodu na 1. máje již skauti jdou pod transparentem s nápisem Junák. I když zatím nemají kroje. V červnu se pak koná propagační pochod (tentokrát už v krojích) ze Šlapanic do Jiříkovic, Tvarožné, Pozořic a Hostěnic, kde se nocovalo pod stany. Druhý den se připojil i dívčí oddíl pod vedením Růženy Veselé a společně se putovalo přes Říčky, Podolí a Bedřichovice zpět do Šlapanic.
  Tábor se tento rok ještě nekonal pro nedostatek tábornického vybavení. Skauti se však v létě zúčastnili Šlapanických slavností. Tyto i další propagační akce vedou k výraznému zviditelnění Junáka v očích veřejnosti, což má za následek příliv spousty nováčků. Družina Bobrů se rozrůstá tak, že se z ní stává oddíl, posléze dochází k rozdělení oddílu na oddíly dva. Vůdcem Bobrů zůstává Klement Hlásenský, vedoucím nového oddílu Racků se stává Klementův dosavadní zástupce Bořivoj Hodek. O něco později vzniká ještě třetí oddíl skautů – Kamzíci, který vede bratr Miroslav Vlček. Ani dívčí oddíl nemá o členky nouzi. Říkají si Kopretiny a vede je Růžena Veselá. Nejmladší chlapce – Vlčata – vede bratr Zdeněk Bílek, nejstarší chlapce – Rovery – zase Leopold Kumhal. S vedením nejmladších děvčat – Světlušek vypomáhá sestra Hilda Bílková. Středisková rada v čele s Vilémem Fröhlichem se schází každý týden. Jejími dalšími členy jsou (kromě vedoucích oddílů) také bratr Josef Řezníček, Josef Korbička, Ferdinand Brunclík a František Dundáček. Členy Okresní rady Junáka jsou v té době Vilém Fröhlich, Růžena Veselá a Klement Hlásenský. V listopadu roku 1968 se v Praze koná III. valný sněm Junáka. I když podmínky pro jeho konání byly svízelné, podařilo se zvolit nejvyšší orgán Junáka – Ústřední radu v čele s náčelníkem Rudolfem Plajnerem.

  Za středisko Junáka Šlapanice se sněmu zúčastnili Růžena Veselá, Bořivoj Hodek a Vilém Fröhlich.

  Tentýž měsíc – konkrétně 17.11. (jak symbolické!) se koná další velká událost a sice slavnostní slib Šlapanických Junáků v domě mládeže na Tyršově ulici (tento dům shořel v roce 1979 a nyní na jeho místě stojí rodinné domky).V té době je ve Šlapanicích registrováno 135 členů Junáka a to 27 Vlčat, 24 skautek, 74 skautů a 10 činovníků. Přesto však není vše bez problémů. Dětí je mnoho, leč vedoucích se nedostává. Předváleční a pováleční skauti již mají svůj věk a mladé nebyl čas vychovat. Ani dětí nad 15 let v organizaci mnoho není. A právě s těmi – říká se jim rádci -činnost skautských družin stojí a padá. Vládne však optimismus – vždyť stačí pár let a co není… Velkým problémem v té době byl také majetek Junáka. Z toho po válce zabaveného se nenašlo nic. Základna tolik nutná pro plnohodnotnou činnost organizace se začala budovat z maličkostí, darů, brigád… Ohromná pomoc byla poskytnuta Masarykovou universitou v Brně. Ta Junákům přenechala kompletní vybavení tábora pro 40 osob (stany, konstrukce, matrace, spacáky) a i když se jednalo o částečně opotřebené věci, byl to základ k nezaplacení. Po jednání s panem Šamšulou je městem Junákům přislíbena stavební plocha pro postavení nové klubovny a to v prostoru bývalé cihelny nad tenisovými kurty (dnes zde jsou garáže). Dne 22.2.1969 se ve Šlapanicích konal 1.okresní Junácký sněm a to v restauraci Žuráň. Účastníci byli mile překvapeni vysokou úrovní organizace této akce, nechyběla zde pamětní razítka, kožené visačky ani odznaky pro sběratele. Růžena Veselá dokonce coby šéfredaktor vydává pro delegáty sněmu časopis Šlapaňáček. Sněm měl dokonce takový úspěch a jeho organizační stránka byla hodnocena tak vysoko, že Šlapaničtí Junáci byli pověřeni i organizováním Krajského sněmu v září 1969 na Kraví hoře v Brně. Na jaře se Junáci pokoušejí oživit starou tradici tím, že pořádají vynášení smrtky a její upálení s celým ceremoniálem. Účastní se také oslav osvobození Šlapanic Sovětskou armádou a navštěvují domov důchodců v Sokolnicích, kde pořádají pro jeho obyvatele kulturní program se zpěvem a scénkami. V předvečer Mezinárodního dne dětí pořádá Junák v Hliníku (nyní je zde cihelna Tondach) slavnostní táborák, kde mnoho Vlčat a skautů skládá slib. Druhý den se konají hry a soutěže, jichž se účastní celé středisko a také spousta dalších dětí.

  Co se majetku střediska týká, nastal během roku výrazný posun. Na přelomu jara a léta 1969 má již středisko část materiálu na novou klubovnu pohromadě, má i sportovní nářadí jako luky a míče, nechybí ani nářadí na tábor a zmíněné stany od Masarykovy university. K tomu více než 6 000,-Kč na účtu. Díky daru Masarykovy university se konečeně v létě roku 1969 koná letní tábor. Z několika míst středisková rada vybírá ostrov na řece Jihlavě pod zříceninou hradu Rabštejn nedaleko obce Skryje (dnes je toto místo asi 15 metrů pod hladinou Dalešické přehrady). Ostrov má rozměry asi 120×35 metrů.

  Tábor se konal od 22.července do 9.srpna, jeho vedoucím byl Klement Hlásenský. Byl společný pro chlapce i děvčata, byl však rozdělen do tří částí – skautské, vlčácké a dívčí. Zúčastnilo se ho 63 dětí – 18 děvčat, 14 Vlčat, 31 skautů a 8 vedoucích. Přístup do tábora byl velmi náročný – spojení s civilizací zajišťovala pouze lanová lávka a dalo velikou práci po ní vše přepravit. Teprve později byl zbudován dřevěný most. I tak byli účastníci tábora s jeho průběhem spokojeni a z jeho průběhu se dochovalo velké množství fotografií.

  Počátek roku 1970 se nese ve znamení příprav stavby nové Junácké klubovny. Postupně se shromažďuje stavební materiál, vyhotovují se plány…Uskutečňují se i kontakty s místní skomírající Pionýrskou skupinou (asi 25 členů), veškerá spolupráce však zůstává v úrovni slov. V roce 1970 se konal v létě tábor opět -tentokrát putovní a to do Slovenského ráje. Zúčastnilo se jej 20 skautů, z vedoucích Klement Hlásenský, Bořivoj Hodek a Miroslav Vlček. Prošlo se od Čingova přes Kláštorisko až na Hnileckou přehradu a zpět. Tentokrát se tábor konal koncem srpna. I z tohoto tábora se dochovalo mnoho fotografií.
  Než však skauti stačili po táboře očistit a opravit táborové vybavení , čekala je velká rána. K 1.9.1970 byl Junák povinně sloučen s místní Pionýrskou skupinou. Ano, je to tak. Středisko Junáka čítající 135 registrovaných členů je pohlceno Pionýrskou skupinou o 25 členech. Veškerý majetek se okamžitě musí protokolárně předat, pionýři si přichází i pro materiál připravený na stavbu nové klubovny (dveře, dlažba, zárubně, cihly, obklady…). Je až neuvěřitelné jak přesné informace pionýrští pracovníci o skautském majetku mají…Jen tak pro zajímavost – jmění střediska bylo v době ukončení činnosti ohodnoceno částkou 148 620,-Kč. Junácká symbolika je okamžitě zakázána, všechny symboly se musí vyměnit za pionýrské. Jen co se týče košil, přebírají pionýři skautské zelené jako pracovní. Většina skautských činovníků z organizace odchází. Tábor v roce 1971 se koná v Přešovicích na řece Rokytné, jeho vedoucím je Jan Uher, jeho manželka Jarmila Uhrová se stará o kuchyni. Ze skautských vedoucích se účastní Růžena Veselá, Klement Hlásenský, Bořivoj Hodek a Zdeněk Bílek. Tábor je rozdělen na dvě části – pionýrskou a junáckou, vzdálenost mezi nimi je asi 100 metrů. Kuchyně je společná. Skautská část je vedena stále v junáckém duchu, ovšem napětí je cítit na každám kroku. Po táboře končí i všichni zbylí vedoucí -Bořivoj Hodek dokonce na dohasínající závěrečný táborový oheň přikládá svoji pověstnou bednu plnou her.

  Jediný kdo dál zůstává v Pionýru je Klement Hlásenský. Od léta roku 1968 všichni vedoucí Junáka navštěvovali povinně vůdcovský kurs. I když úspěšně absolvovali vůdcovské zkoušky, dekrety jim vydány nebyly. Jediný kdo dekret obdržel, byl Klement Hlásenský. To už se však psal rok 1972 a zároveň s dekretem obdrželi on i Vilém Fröhlich skautská vyznamenání. Dva roky po zániku Junáka…

  O O O …potřetí nastala doba temna . Ta první, válečná trvala 5 roků. Ta druhá komunistická, trvala 20 roků. A teď je před námi dalších 20 temných normalizačních let.

  Počátky novodobé historie našeho oddílu spadají do období března roku 1990. V té době jsem se já (Jiří Hodek) sešel se dvěma kamarády ze základní školy,konkrétně s Daliborem Zemanem a Tomem Kratochvílem. Bylo nám tenkrát něco kolem dvaceti let,ale jedno jsme měli společné-na základní škole nás obrovským způsobem oslovilo dílo Jaroslava Foglara a taky skauting. Pod metodickým vedením mého táty-bývalého vůdce „Dvojky“ z let 1968-71 jsme připravili činnost oddílu a taky po Šlapanicích roznesli letáky,vyzývající ostatní příznivce skautingu,aby se k nám připojili. Na první schůzku těchto zájemců přišlo asi 12 lidí-většinou mladší ročníky než my sami.Z pamětníků skautingu jen můj táta a Jana Karasová. Dost málo na to,že v době největšího rozkvětu mělo v roce 1970 šlapanické skautské středisko skoro 150 členů. Domluvili jsme se na tom , že v první řadě bude potřeba udělat nábor dětí ve škole. A zadařilo se. Během 14 dnů vznikly 3 družiny děvčat-skautek: Veverky,Ještěrky a Lasičky a 3 družiny chlapců-skautů:Racci,Bobři a Kamzíci. Vedení Racků i celého chlapeckého oddílu jsem se ujal já,Bobry vedl Tom a Kamzíky Mirek Jelínek.Dívčí oddíl a zároveň družinu Veverek vedla Jana Karasová, Ještěrek a Lasiček se ujaly sestry Sobotkovy. Dalibor se staral o finance a můj táta o kontakt s nově ustavenou Okresní radou Junáka v Brně.
  Začátky činnosti nebyly vůbec lehké-scházeli jsme se v dřevěné Boudě na zahradě mojí maminky a kromě nácviku skautských dovedností a podnikání výprav jsme každou volnou chvíli věnovali přípravě na tábor , kam se všichni moc těšili.Stloukání podsad,šití stanů,shánění nádobí… Jak jsme byli rádi,že se konečně rozhýbali i někteří „staří“ skauti a taky přiložili ruku k dílu! Mimo jiné se postarali o založení střediska Junáka,což je narozdíl od oddílu jednotka s právní subjektivitou. 21.7.jsme vyjeli na tábor do Jasenice. Dětí se přihlásilo 42 a zpočátku bylo vše v pohodě. Záhy se však začaly objevovat první rozpory mezi „starými“skauty a naší mladší generací. Vše vyústilo po skončení tábora v roztržku,kterou řešila i Okresní rada. Výsledek?Od roku 1991 fungují ve Šlapanicích střediska dvě-původní s reg.číslem 603/10 a nové s reg. číslem 603/30.Že to bylo řešení nejen nutné , ale i správné ukázala budoucnost. Nejen , že oddíly se diametrálně liší svým zaměřením a činností , ale původní středisko v roce 1999 dokonce opouští i organizaci Junák. Ale to bychom moc předbíhali….
  Náš oddíl nachází v té době (1991) útočiště ve středisku 603/30 kde se sdružuje společně s oddílem katolických skautů,kteří se do té doby registrovali na Brně-městě.

  Rok 1991

  Jaro 1991 je ve znamení dalšího získávání zkušeností ve vedení skautů a skautek.V chlapecké části oddílu funguje jedna družina a to Racci, dívčí družiny fungují 3 a to Lasičky , které vede Katka Sobotková-Betty , Ještěrky , které vede Jana Sobotková-Bobula a Myšky-ty vede Dora Kocmanová.
  V létě táboříme opět v Jasenici. Tábora se účastní 16 dětí a oproti loňsku je to skutečně tábor pohody. Celotáborová hra na indiánské motivy se velmi vydařila a taky nám vůbec nechyběly po loňských otřesných zkušenostech kuchařky-vařili jsme si prostě sami. Na podzim doplňujeme oddíl náborem ve škole a tak kromě tří stávajících dívčích družinek a Racků vzniká ještě nová družina mladších členů (vlčat) s názvem Netopýři. Jejího vedení se ujímá Aleš Kulhánek – Alešnek.Taky se z „Jedničky“ vrací část skautů nespokojených s čiností a zakládají třetí chlapeckou družinu-Mustangy.

  Rok 1992

  Oddíl má 55 řádně registrovaných členů,rozdělených do 6 družin.Stále se scházíme na Boudě,jen dívčí část využívá pro svoje schůzky klubovny,které nám poskytl městský úřad ve starém domě v ulici Na Poříčí.
  Na jaře se intenzivně připravujeme na tábor-mimo jiné opravujeme desítku podsad, které vlastníme a šijeme 4 indiánské stany tý-pí. Družinky mladších skautů našeho oddílu nás reprezentují na prestižním okresním závodě O TOTEM NÁČELNÍKA v Tišnově a v tvrdé konkurenci 17 soutěžních hlídek obsazují 5. místo. Letní tábor se koná opět v Jasenici-účastní se ho 23 dětí a 6 vedoucích.Tématem celotáborové hry je Zlatá horečka a je zde výrazně cítit větší zkušenost týmu vedoucích. Myslím,že tábor se v tom roce velmi vydařil-byl to podle mého názoru první „skutečně skautský“tábor v historii oddílu.
  Podzim 1992 je v našem oddíle ve znamení mnoha pěkných výprav – na Babí lom,do Jedovnic,na Nový hrad,na zříceninu Obřany….Co je však velmi důležité-do vedení chlapeckého oddílu se zapojuje velká posila Michal Bulant-Bulík a s dívčím oddílem začíná spolupracovat Jitka Langáčková-Sumýš. Zároveň pod Bulíkovým vedením vzniká nová chlapecká družina-Vydry.

  Rok 1993

  oddíl má 67 řádně registrovaných členů-34 děvčat rozdělěných do 3 družin a 33 chlapců ve 4 družinách. Hned po novém roce se rozjíždí dlouhodobá hra s názvem „K pramenům říčky Orinoko“ a v únoru na jedné z oddílových výprav objevujeme nové místo vhodné pro letní táboření a to na Bílém potoce. Velmi vydařená výprava vede taky do Doubravice nad Svitavou, kde nocujeme v klubovně místních skautů. Koncem února se koná první ročník soutěže „O mistra uzlování“,v němž vítězí s přehledem Martin Krištof-Zbrožek. Dne 12.března nás potkává velké neštěstí. Cizím přičiněním nám shořela Bouda-jediné místo,kde jsme se mohli scházet. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. Tak praví jeden ze skautských zákonů.O tom,že skutečně platí jsme se přesvědčili u katolických skautů-ti nám totiž až do léta umožnili scházet se v jejich klubovně na Kollárově ulici. Nicméně nezaháleli jsme a ihned zahájili stavbu Boudy nové a snad i lepší. Nebylo lehké sehnat peníze na desky-něco nám darovali rodiče, něco jsme vydělali sběrem starého papíru. Zbytek naštěstí rychle vyplatila pojišťovna. Trámy jsme dovezli z lesa, střechu udělali kamarádi….Prostě dopadlo to tak,že v červnu se v nové Boudě konala první chůzka. Ovšem nejen stavbou v té době žil náš oddíl. V dubnu na Den Země jsme se prezentovali akcí ve Velkém parku,skauti se zúčastnili prestižního Svojsíkova závodu v Tišnově, odkud dovezli diplom za 12.místo a taky jsme stihli vyrobit 5 nových podsad na tábor.
  Ten se konal letos pro změnu na Bílém potoce.Zúčastnilo se ho 28 dětí , tématem celotáborové hry byl „Odkaz starých Mayů“ a přesto,že na jeho přípravu letos nebylo moc času , dopadl výborně.
  Oddílový podzim.Klubovna stojí,dokonce i s podkrovím a oddílový lid může opět vyrazit do přírody.Výprava do štěpánovských štol, výprava na Zubštejn. Na jedné z výprav spíme v klubovně oslavanských skautů a druhý den je na hlavu porážíme ve spoustě soutěží. Drakyády na Stránské skále se účastní 9 draků a vítězí Mustangové se svojí Thajskou sovou. Na Boudě se koná 1.setkání vůdců oddílů z okresu Brno-venkov. Mimochodem tradice těchto setkání na okrese trvá dodnes.

  Rok 1994

  Řádně registrovaných členů je letos 53 a to 23 děvčat a 30 chlapců. A dochází i k přeskupení některých družin. Sumýš a Bobula vedou novou smíšenou družinku Mravenců , Betty vede Jiřičky , Dora Delfíny. Vydry se opět slučují s Racky-vedu je já a Bulík se ujímá Netopýrů.Alešnek odchází , studia na VŠ mu neumožňují dál se vedení věnovat. V zimě se koná další ročník Mistra uzlování.Tentokrát si vavřín nejvyšší odnáší Marek Špondr-Ocásek od Racků. Na Boudě se koná 1.Zdravotnický kurs pro skautské vůdce.Podnikáme řadu výprav-na Říčky,na Ponor,na Šárku….
  Zjara pak vítězíme v soutěži „O nejhezčí skautskou klubovnu“,kterou vyhlásila Ústřední rada Junáka. Vychází první číslo oddílového časopisu s názvem „Šlapík“-jeho vydávání se věnují holky Sobotkovy. Smůla je,že nám odjíždí Bulík a to na 4 měsíce na stáž do Německa. Jeho místo ve vedení obsazuje Michal Benkovič-Bengi, oddílový odchovanec původem z družiny Mustangů. A nevede si špatně…
  Na okresním závodě vlčat „O totem…“konaném v Oslavanech končí naši kluci na 5. místě. Na velké bojovce „Poslední mohykán“v Pozďatíně obsazujeme druhé místo za vítěznými skauty z Oslavan.
  V červnu pak se koná historicky první oddílová vodácká výprava a to na voru z traktorových gum na řece Svitavě.
  Tábor se koná opět na Bílém potoce.Účastní se ho 35 dětí a celotáborová hra má název „Vikingové“.
  Podzim v oddíle provázejí velké změny.V první řadě odcházejí holky Sobotkovy a Dora.Rozhodly se odejít z Junáka a založit vlastní sdružení s názvem Cesta.Bulík se žení a odchází také. Vedení Netopýrů se definitivně ujímá Bengi. Delfíny přebírá Sumýš a vede je i Mravence , kterých se posléze ujímá nejstarší z Jiřiček Monika Hloušková – Mony. S vedením pomáhají i některé další odchovankyně oddílu-konkrétně Ještěrky Gita Urbanová a Lenka Kozderová. A konají mnoho pěkných akcí-například gastrovýpravu na Trmačov, výpravu do Dolních Louček či trojdenní výpravu na Bengiho chalupu do Šnekova.Drakyádu vyhrává jasně drak Korzár autorů Jardy Havlíčka-Kvaka a Petra Žáka-Knihomola, pro zájemce začíná kytarová škola a před vánocemi probíhá superúspěšná soutěž s názvem Tajná činnost….

  Rok 1995

  Oddíl má 71 řádně registrovaných členů – 31 děvčat a 40 chlapců.Sumýš vede Delfíny,Mony Mravence, Gita s Lenkou zakládají novou družinu-Sýkorky. Kromě toho samozřejmě fungují Mustangové , Racci a Netopýři pod mým a Bengiho vedením. Na jaře podnikáme výpravy do Jedovnic,do Střelic,do Oslavan,do Koryčan a na Cimburk a hlavně trojdenní výpravu do Milkova. Na Svojsíkově závodě naši chlapci končí na 8. místě a před táborem ještě stíháme další z vodácko-vorařských výprav a to na Jihlavku.
  Tábora se letos účastní rekordních 64 dětí,táboříme společně se skauty a skautkami z 1.oddílu Junáka Střelice. Spolupráce s tímto oddílem se velmi osvědčuje.Tématem celotáborovky jsou příběhy z řeckých bájí a pověstí….A je to poslední tábor na Bílém potoce.
  Na podzim získáváme do užívání od Gitina tatínka nedokončenou lesní boudu nedaleko Hošťálkové u Vsetína. Podle názvu jeho firmy jí říkáme Urex a ta je cílem hned první podzimní výpravy.Chceme-li ji užívat celoročně,budeme ji muset zvelebit. Dále podnikáme výpravy na Nový hrad,do Pomezí. V mistrovi uzlování se letos prosazuje Milan Kyselka-Hukan,drakyádě vládne drak Evžen-společné to dílo družiny Racků. Bengi organizuje velmi zdařilou městskou bojovou hru s názvem Boj proti zločinu. Na Vánoce a pak i na Silvestra se sjíždí na Urexu vedoucí a ostatní odrostlí členové oddílu a zakládají zde Roverský kmen ROREJŠ.

  Rok 1996

  Počet registrovaných členů je 64.Změna ve vedení jediná, zato výrazná. Vedení Mravenců se ujímá Zuzana Vanýsková-Zuzel, pomáhá jí Zbrožek. Mony odchází a věnuje se dál hlavně svému koni.
  V zimě a na jaře pořádáme řadu pěkných výprav-do Pomezí,na Bučín,do jeskyní na Stránské skále…
  Rorejš podniká zdařilou čtyřdenní vodáckou výpravu na řeku Oslavku v průběhu velikonočních prázdnin.
  Mistrem uzlování se stává Zuzel. Protože Rorejš je velmi aktivní a hodně pomáhá vedoucím s činností, hlásí se náš oddíl do výběrového řízení o pořadatele letošního závodu O totem náčelníka. Jsme vybráni a tak se letos tento závod koná u nás ve Šlapanicích. Organizace stála hodně sil,času i nervů,ale osobní poděkování předsedy ORJ a jeho vysoké hodnocení celé akce svědčí o tom,že to nebyla námaha zbytečná.Mimochodem naše vlčata skončila na 4. místě. Před táborem jsme ještě stihli vodáckou výpravu na Svratku a plavilo se z Nedvědic do Tišnova.
  Tábor se letos konal poprvé v Kamenné,kam nás letos pro změnu pozvali Střeličtí.Moc se vydařil,obzvláště skvělé bylo,že louka se nacházela přímo na břehu řeky Oslavy.Zúčastnilo se ho 33 dětí a celotáborovka měla název „Ivanhoe“. V létě po táboře v srpnu podnikají skauti a roveři celotýdenní akci splavování řeky Vltavy. Podzim znamená opět několik změn v družinkách.Tak předně vedení Sýkorek od Lenky a Gity přebírá Gitina kamarádka Lucie Pluskalová-Wamba.Mravenci se definitivně dělí na chlapeckou část, tu vede Zuzel a Zbrožek a na část dívčí, což jsou Lasičky a ty vedou Andrea Tihonová – Aďa a Sumýšova sestra Lenka. Sumýš dál vede Delfíny,já Racky a Bengi Netopýry. Podnikáme několik výprav-na Urex,na Malý lesík… Prohráváme přátelský zápas v base-ballu proti Jedničce. Drakyádu vyhrává drak Mravenec družiny Mravenců. Rorejš se účastní prestižní zimní roverské hry zvané Neslovický nuget a končí na druhém místě s několikavteřinovým odstupem za vítěznými rovery z Oslavan. Hlavní a nejvýznamnější akcí podzimu však byla Výstava k 75.výročí založení 1.skautského oddílu ve Šlapanicích. Konala se v prostoru bývalého hodinářství U Finků v ulici Na Poříčí a měla velký úspěch u skautů i u neskautů.

  Rok 1997

  Ten rok se registrovalo 83 členů.Hned na počátku roku došlo ke sloučení Lasiček a Sýkorek a taky po náboru vznikla nová družinka Vyder,což byli chlapci a jejichž vedení se ujal Jiří Nikodem – Tibor , nová posila našeho oddílu. Rorejš dotáhl svůj počet na 24 členů,což je číslo úctyhodné. V turnaji O mistra uzlování se panování opět ujal Hukan. Podnikli jsme řadu výprav-namátkou Jedovnice,Střelice… Poprvé jsme vyrazili na cyklovýpravy a to nejprve do Střelic a později ještě na Slepici. Na Svojsíkově závodě v Pozořicích naši kluci skončili na třetím místě.Zato ve velké bojovce s názvem Bitva u Gettysburgu , kterou pořádali oslavanští opět v Pozďatíně jsme nic neponechali náhodě a s přehledem vyklepali i velké favority z Oslavan.Konečně první místo!
  Tábor.Opět v Kamenné,ovšem už bez Střelických.Jejich vůdce Jirka Doležal – Elektronek se totiž oženil a oddíl se po čase rozpadá. Tématem celotáborovky byl pravěk, ale spíš by se hodil název tábor dešťů. Bourat jsme museli skoro o týden později,než jsme původně plánovali.Ještě že nás to nevyplavilo,jako spoustu jiných toho léta… Po táboře,v srpnu podnikli skauti opět vodáckou výpravu,tentokrát na Slovensko na řeku Slanou. Podzim. Další změny.Zuzel nás opouští-stěhuje se na kolej do Prahy. Tiborovy Vydry fúzují s Mravenci, chvíli si říkají Vydromravenci a posléze přijímají nový název-Orli. V tom období dochází k částečnému rozkladu Jedničky a pro náš oddíl, hlavně pak pro Orly a Netopýry to znamená obrovský přísun nováčků. U Netopýrů prakticky v průběhu krátké doby dochází ke generační výměně,což družinka potřebovala jako sůl. To se to radostně pracuje s nadšenými nováčky! Podnikámé výpravy na Květnici,na Urex,na Pálavu… Drakyádu vyhrávají Racci s drakem Růžovkou. Ani Rorejš nespí a v průběhu podzimních prázdnin podniká čtyřdenní výpravu do štol na Ameriku. Před vánocemi pak organizujeme na Boudě setkání s rodiči-jednak máme spoustu nováčků a druhak Zuzlův tatínek nám na táboře natočil 13 minutový film,tak proč se rodičům nepochlubit? Na Neslovickém nugetu zbylo na Rorejše opět jen to druhé místo…..

  Rok 1998

  Registruje se 69 členů-26 děvčat a 43 chlapců. Výpravy vedou na Sumýší haciendu,na Nový hrad,na Urex,na Šárku… Mistra uzlování dělíme na kategorie a v těch vítězí Sum,Hukan a Slunko. Na Neslovickém nugetu končíme pátí,na závodě O totem jsou vlčata šestá a světlušky deváté. Také se zapojujeme do celostátní Akce lano na pomoc skautským oddílům,které o povodních přišly o vybavení.Pořádáme sběrovou akci a utržené peníze dostávají skauti z Hranic na Moravě. Tábor je opět v Kamenné, celotáborovka má motiv Cesty kolem světa. Po táboře se pouštíme do rozšiřování Boudy.Vzhledem k plánovanému zvětšování oddílu budeme potřebovat dvě klubovny,jedna stávající by už nestačila.Jde to dobře,v září se může v nové Boudě konat první schůzka.
  Na podzim se dějí v oddíle velké změny. Delfíni a Racci končí.Část jich přechází do Rorejše, někteří projevují zájem zapojit se do vedení družinek. Ostatní odcházejí, Je to smutné,ale nedá se jinak.
  Zdeněk Fišer-W.H. z Racků,David Eliáš –Puchýř z Netopýrů a Tereza Zavoralová-Fí z Delfínů absolvují rádcovský kurs. Tibor,Sum aWamba absolvují kurs Čekatelský. Nábor,super úspěch.24 nováčků,12 děvčat,12 kluků. Kromě stávajících Netopýrů (já) ,Orlů (Tibor) a Sýkorek (Wamba) a Rorejše vznikají 4 nové družiny-Jantarky (Sum) , Rosničky (Fí) , Mustangové (Puchýř) a Racci II (W.H.). Koná se celá řada výprav,určitě stojí za zmínku 4-denní výprava Orlů na Urex či Netopýrů do Loštic. Na drakyádě vítězí Baterkův drak Franta Málek Ulízánek.

  Rok 1999

  Dosavadní registrační rekord-89 řádně registrovaných členů. Koná se spousta akcí. Titul Mistra uzlování získává pro letošek Petr Joura – Baterka, Jana Nosková – Jája a Tibor. Podnikáme výpravu na Urex-účastní se jí 53 lidí a Bouda má co dělat,aby nás pojala. Sumýš dává do kupy sborník skautských kluboven,kde se dá přespat a rozesíláme ho 41 zájemcům.Spoluorganizujeme soutěž ve sbírání hliníkových obalů Alko Šlačice. Na Svojsíkově závodě v Neslovicích jsou naši kluci 3. a 4.,děvčata končí devátá. Je toho fakt hodně , ale zároveň začínám zjišťovat , že někteří noví vedoucí povážlivě narušují rámec chování , který by se dal označit jako oddílová kutura.

  Tábor. Opět Kamenná. Celotáborovka-Olympiáda.Počasí v pohodě.Mezi vedoucími však vzniká mnoho rozepří v názorech na vedení i na další směřování oddílu. Po táboře Tibor a W.H. z oddílu odcházejí a s nimi bohužel i Sum a taky Wamba. Zakládají svůj oddíl,přetahují i děcka a později z Junáka odchází. Naštěstí se část Racků a Orlů zpět do naší Dvojky vrací-to poté,co se „odešlí“ pohádají a rozkmotří.
  Náš oddíl funguje dál. Dopisem vysvětlujeme situaci rodičům, zdá se , že to chápou. Já dál vedu Netopýry a ujímám se i vedení šestice „pozůstalých“ Orlů. Puchýř s Tomem vedou dál Mustangy, ale protože oba prodělávají zápal plic,je podzim dost krušný. Rosničky se pod vedením Fí rozpadají, jejich zbytků se ujímá Aďa a po náboru obnovuje Mravence. Hukan se dál stará o oddílové finance a do vedení oddílu se čím dál víc zapojují i Bengi, Uzel a Jirka Tihon – Juris. Činnost skautů nepolevuje.Na výzvu místostarosty pana Sobotky hrabeme listí pod klíněnkou napadenými Jírovci na Hřbitovní ulici, účastníme se programu zvaného Junáckou stezkou, který pořádá Vlastivědný kroužek Šlapanice. Na Boudě nás navštěvuje vzácný host-pan docent Ustohal a vypráví nám o svém životě mezi Indiány. Pro nováčky pořádáme Skautské odpoledne. O podzimních prázdninách jedeme na 4 dny na Urex. Drakyádu vyhrává drak Pavouka a Berezina od Netopýrů zvaný Pepíček Vopršálek.

  Rok 2000

  Registruje se 46 členů,což je tak-tak pro zachování střediska. Aďa se stěhuje do Prahy a Mravenců se ujímá její bratr Juris .A protože s myšlenkou vést družinku koketuje i Bengi a Uzel,pořádáme Rádcovský kurs. Na turnaji v minikopané v Neslovicích obsazují naši Roveři první místo! Zato vlčata na závodě O totem ve Zbýšově končí až jako třináctá.No-není každý den posvícení. A aby těch jobovek nebylo dost-rozmarem pana Urbana, majitele chaty na Urexu přicházíme i o tuto základnu. Co se dá dělat…

  Tábor se koná opět v Kamenné, ačkoliv jsme intenzivně hledali jiné místo.Nezadařilo se. Zato se ovšem tábor vydařil.Celotáborovka-Zlaté údolí. Dětí sice jen 19 ,ale zato pohoda,klid.Myslím,že to byl jeden z nejvydařenějších táborů v historii našeho oddílu vůbec.

  Podzim. Dobré časy se vrací. Nábor se povedl a pod vedením Uzla vzniká nová družina-Bobři. I Mustangové mají nějaké nováčky.J urisovi do Mravenců proudí nováčci-kluci i holky. Brzy mu s vedením začíná pomáhat Lída Václavíková a přichází i tři skautky-Aneta, Máňa a Dáša. Konečně máme zase v oddíle děvčata. Společnými silami v zahradě sousedící s boudou budujeme hřiště a skauti staví novou sprchu. Podnikáme nádherné výpravy-do Řečice,do Jedovnic.A skauti jedou na čtyřdenňák do Štítar u Vranovské přehrady…

  Rok 2001

  Registruje se 58 členů. Titul mistra uzlování už potřetí za sebou získává Baterka. Podnikáme skvělé výpravy-třeba cyklovýprava na Kuchlov stála za to. Ale co je hlavní, na Svojsíkově závodě ve Křtinách končí Orli na 3.místě a Netopýři na 2.místě!!! To je nejen historický úspěch našeho oddílu,ale znamená to i postup do krajského kola-postupuje vždy 1.a2. V krajském kole obsazujeme 6. místo z 18.To určitě žádná ostuda není,i když kluci jsou hodně smutní…Čekal víc.

  Ale je tu tábor.Opět nás vítá stará dobrá Kamenná.Nováčkům se tu moc líbí, jen staří psi jsou trochu nevrlí.Radši by něco nového. Celotáborovka-Egypt.Paráda.Dětí celkem 28.I počasí vyšlo. Co víc si přát?
  Podzim. I letos se nábor docela povedl.Bobrům přibyl jeden nováček,Mustangům dva.Orlům taky dva,ale jsou to spíš staronováčci,co přišli z rozkládající se Čtverky. Mravenci – u těch byl přísun nováčků největší,takže mohlo dojít k plánovanému rozdělení a ani to moc nebolelo.J inak řečeno-Juris vede jen chlapce Mravence a děvčata si pod vedením Lídy dala název Včelky. A ani letos není nouze o zdařilé akce a výpravy-Bobři byli na Bílém potoce, Včelky a Mravenci v jeskyních,Mustangové a Mravenci na Pavlíně a skauti kromě cyklovýpravy na Kalečník zvládli i velmi náročný 4-denňák do štol na Ameriku. Drakyády se zúčastnilo rekordních 26 draků a zvítězila dvojice Juris-drak Jurismen a Šnyclík-drak Taťka. V listopadu se pak na Boudě koná v pořadí již 10.zdravotnický kurs. A ještě jedna novinka-Breptralův tatínek našemu oddílu vytvořil internetové stránky -adresa je junak.jinak.cz. V 10. Recesiádě se o první místo podělili Berezin s Breptalem, jinak je konec roku ve znamení hokeje podobně jako loni.

  Rok 2002

  Řádně registrováno je 68 členů, funguje 6 družinek – Orli a Netopýři pod Jurovým vedením, Bobry vede Uzel, Mravence Juris, Mustangy Puchýř a Včelky Lída. V průběhu jara je v oddíle velký příliv nováčků – tedy aspoň u vlčat a světlušek. Skauti podnikají skvělou výpravu na Ponor, na niž navazuje expedice do Jestřábky a Kanibalky. Stejně zdařilá je i cyklovýprava na Cimburk. Mrňousci zase razí do Jedovnic a učinili také pokus najít Cimburk?.

  Únor – další Zdravotnický kurs a celkový počet proškolených překračuje číslo 200!

  V oddílovém závodě „O totem náčelníka a vlajku náčelní“ vítězí v konkurenci 22 závodníků nováček Ondra Vlk od Bobrů, s organizací vzorně pomáhají starší skauti. N a okresním závodě v Židlochovicích se Bobři umístili na 6. a Mravenci + Mustangové na 7. místě stejně jako děvčata.

  Neslovický fotbálek dopadl lépe než loni, avšak hůře než předloni – ve strhujícím závěrečném zápase proti Pozořickým naši vítězí 4:2 a patří jim 3. místo.
  K těm méně příjemným událostem patří vykradení Boudy Markem Fišerem (škoda za bezmála 26 000,-Kč) , k těm příjemným patří zdařilý Den otevřených kluboven, spojený s fotosoutěží „Šlapanice na fotografiích“.
  Ještě před táborem skauti postavili za Boudou přístřešek na uskladnění podsad.

  Tábor se pak poprvé uskutečnil na Vyškovsku v údolí říčky Velké Hané nedaleko obce Rychtářov. Zúčastnilo se ho 37 dětí a 8 vedoucích, místo se velmi osvědčilo a příští rok zde zřejmě bude oddíl tábořit znovu. Tématem celotáborové hry byl Ostrov pokladů. Po táboře, v průběhu srpna, odrostlí skauti spolu s vedoucími zvětšili velkou Boudu o 2 metry směrem dozadu a umísili do ní oddílovou knihovnu, čítající 829 knih.. Na podzim se pak konal nábor nováčků, protože Jan Řezníček – Pavouk od Netopýrů a Aneta Václavíková s Dášou Smiešnou od Včelek se rozhodli založit nové družinky. Poprvé zástupci oddílu zavítali kromě šlapanické školy také do malotřídek v Kobylnicích a Praci a použili skvělé náborové letáky, které vyhotovil Bengi. V průběhu září pak vznikla družinka Orlíků (8 členů) a Myšek (7 členek).

  Oddílovou radu kromě nových vedoucích družinek dále posílují Jakub Šedý – Semyš a Roman Skulínek – Rom v roli správců Boudy, Breptal, jenž převzal funkci nástěnkáře od Bengiho, a taky Petr Joura – Baterka jako vůdce nově založeného Roverského kmene. Ten založili ostatní Netopýři a část starších Orlů. Mladší Orli posilují družinu Mustangů. Drakyády se účastní 18 draků a vítězí drak malého Miloška Staňka od Orlíků. Kromě toho oddíl pořádá spoustu skvělých výprav – Bobři spolu s Mustangy a Rovery navštěvují jeskyně v údolí Říčky a Mustangové sami pak razí ještě na Šárku. Orlíci jedou na Nový hrad u Adamova a na Květnici, Včelky společně s Myškami jdou na Santon a pak nocují na Boudě podobně jako Mravenci. Roverstvo zase podniká opáčko loňského čtyřdenňáku na Ameriku, spojené se slaněním do uzavřeného Mexika. V listopadu je pořádán další zdravotnický kurs, jezdí se pravidelně plavat do Vyškovského akvaparku. Velký úspěch má oddílový Mikuláš stejně jako promítání filmu z tábora. Vánoční schůzky se účastní rekordních 60 členů oddílu, Rorejší Vánoce se letos konají na Šnekárně. Koncem roku se Roverstvo ještě pokouší oddílové hřiště přeměnit v kluziště, leč úkol tento se ukazuje býti nad jejich síly.

  Rok 2003

  Registrováno je 82 členů. Dvě družinky děvčat – Včelky vede Lída s Máňou a Myšky Dáša s Anetou a čtyři chlapecké družinky – Bobři (Uzel), Mravenci (Juris), Mustangové (Jura) a Orlíci (Pavouk a Jura). Kromě toho ještě Roverský kmen, v jehož čele stojí nejprve Baterka a později Šnyclík.

  V polovině ledna oddíl vysílá dvě hlídky na Neslovický nuget a obsazuje zde 4. a 7. místo. Mistry uzlování se stávají Casper a Ondra Svoboda od Orlíků.

  Podniknuta je výprava do Drválovic, které se účastní 31 členů oddílu, Včelky s Myškami jedou na Pavlínu, Orli a Mravenci na Obřanský hrad, Bobři a Mustangové na Ponor. Na Vítání jara v Mariánském údolí skládá slib 21 nováčků. Březnového zdravotnického kursu se účastní 16 skautek a skautů ze 3 středisek a počet proškolených zdravotníků přesahuje 250.

  Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že během jara je náš oddíl osloven místostarostou Mgr. Lubomírem Konečným z Městského úřadu (poprvé od roku 1990 se o nás úřad zajímá!) a začíná se rozvíjet spolupráce mezi úřadem a oddílem.

  Svojsíkův závod se letos koná ve Střelicích a Mustangové posíleni o jednoho Bobra zde končí na 14. místě. Na to, že byli nejmladší soutěžní hlídkou to je slušné umístění. Před táborem pak oddílová rada s pomocí roverů montuje 10 nových podsad. Budou třeba, protože na tábor je letos přihlášeno hodně dětí.

  V létě pak oddíl vydává historický sborník, který mapuje šlapanický skauting od roku 1919 až do současnosti.

  Tábor se koná v Rychtářově, podobně jako loni. Účastní se ho 42 dětí, tématem celotáborovky je doba Rytířů, motivem legenda z knihy Ivanhoe. Jinak je tábor úplně jiný než loni, většina členů jsou vlčata a světlušky, doplněni mladšími skautkami a skauty. Roverský kmen v plné síle 11 mužů pomáhá pouze na stavěčce, v průběhu tábora pak pomáhají s jeho zajištěním pouze Semyš s Breptalem.
  Srpen je ve znamení Letního kina Bouda.

  Zahajovací schůzka v září překonala očekávání – zúčastnilo se jí 60 členů oddílu a 5 nováčků. Stinnou stránkou podzimu je zánik Roverského kmen, který se však po nezdařeném jaru dal očekávat. Pouze Šnyclík zůstává členem oddílu a rozšiřuje řady správců Boudy. Družiny fungují dál pod stejným vedením jako na jaře, dokonce i termíny schůzek jsou stejné. Jedinou změnou je odchod Pavouka z vedení Orlíků. Ač se letos nekoná organizovaný nábor, přichází v průběhu podzimu mnoho nováčků. Podniká se spousta výprav – Bobři jedou na Ponor, Mustangové zase na kolech do Lulče, Orlíci zkoumají podzemí Stránské skály a poprvé si na výpravě na Babí lom vaří oběd. Myšky s Včelkami míří do Slavkova na zámek a kromě toho se jezdí téměř pravidelně každý týden plavat do akvaparku do Vyškova. Mistrem drakyády se podobně jako loni stáví Milošek Staněk od Orlíků. V prosinci některé družinky zařazují do programu kreslení barvami na sklo, v čemž vypomáhá jako instruktorka Renata Hodková. Mustangové taky vyrábí 5 krmítek pro ptáky, z nichž 3 věnují paní Fišerové, která oddílu v létě přenechala 3 vozíky dříví na topení.

  K nejzdařilejším akcím pak patří vánoční oddílovka, které se účastní 62 členů oddílu a taky RECESIÁDA, jejímiž vítězi se stávají Aneta Václavíková a Honza Kovář od Mravenců. No a stejně jako každý rok se o svátcích hraje na zamrzlém rybníku hokej…

  Rok 2004

  Rok 2004 byl pro náš oddíl, který ve Šlapanicích funguje již šestnáctým rokem, velmi úspěšný. Registrovalo se (členský příspěvek zaplatilo) 84 členů, bohatou činnost vyvíjelo všech 6 družin a oddíl podnikl celou řadu podařených akcí, jak se také v roce , kdy slavíme 85 let šlapanického skautingu sluší.

  Na úvod se jistě hodí napsat, jak náš oddíl funguje. Děti jsou podle věku a pohlaví rozděleny do družin. Máme dvě družinky děvčat. Starší Včelky – ty vedou Lída Václavíková s Máňou Smiešnou a mladší Myšky, v jejichž čele stojí Dáša Smiešná a Aneta Václavíková. Čtyři chlapecké družinky. Starší Bobři – ty vede Petr Červinka – Uzel, Mravenci – vede Martin Kadlec-Breptal, který v září převzal vedení od Jirky Tihona – Jurise, Mustangové vede Jiří Hodek – Jura a mladší Orlíci, které vede také Jura. Kromě toho v oddíle vyvíjel činnost ještě Roverský kmen (to byli starší, odrostlí členové družin), v jehož čele stál nejprve Petr Joura – Baterka a později Radek Joura – Šnyclík. Kmen však na jaře zanikl. Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také hospodář Milan Kyselka – Hukan, tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek – Bóřa, revizor Michal Benkovič – Bengi. Martin Kadlec – Breptal zároveň plní i funkci nástěnkáře.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce, na které se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové, čichové zkoušky, soutěže v přemýšlení, kvízy), věnují se rukodělným pracem, plánují výpravy, zpívají a hrají hry. Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola.

  Jedenkrát měsíčně se koná oddílová schůzka, na které se sejdou všechny družiny společně.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jeho části věnují činnostem nepravidelným.

  V polovině ledna pořádají Orlíci závody v jízdě na bobech a nocují na Boudě.

  Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta trojdenní oddílová výprava do Šnekova, které se účastní 30 členů oddílu.

  V únoru se koná celooddílový turnaj zvaný Mistr uzlování, kde se soutěží v rychlosti vázání uzlů. Vítězi se letos stávají Lukáš Lazar – Casper (kategorie skautů a skautek) a Katka Zemanová (kategorie světlušek a vlčat). Včelky s Myškami podnikají výpravy do Mariánského údolí, Mustangové s Bobry jedou na chatu Pavlínu, nedaleko Nového města na Moravě. Také se jezdí plavat do vyškovského akvaparku.
  V březnu Orli podnikají výpravu na Alexandrovu rozhlednu.

  Tradiční akcí oddílu je Vítání jara v Mariánském údolí, spojené se slibem nováčků, noční cestou do Šlapanic a nocováním na Boudě. Letos skládá na této akci slib 13 nováčků a účastní se jí celkem 49 členů.
  Náš oddíl má také jako jediný v okresech Brno-město a Brno-venkov licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské vůdce. Březnového Zdravotnického kursu, konaného v naší klubovně zvané Bouda, se účastní 13 skautek a skautů z 5 středisek a počet proškolených zdravotníků za 10 let organizování těchto kursů přesahuje číslo 260.

  V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na Kepkov, Mustangové na kolech do Moravského krasu, Bobři na Ponor, Myšky do Sentic.

  Květen je obzvláště pro vlčata a světlušky měsícem velmi významným, protože se každý sudý rok koná prestižní Závod o totem náčelníka a vlajku náčelní. To je soutěž, které se účastní šestičlenné hlídky z mnoha oddílů. Ještě nikdy na ní zástupci našeho oddílu nechyběli, v roce 2002 jsme obsadili 6. a 7. Letos se koná v Domašově a vysíláme sem 3 hlídky. Směs 2 Bobři, 2 Mustangové 2 Orli končí na 6. místě Myšky končí třetí a Orli dokonce druzí! Tím Orli postupují do krajského kola (postupuje vždy vítěz a druhý) a zde obsazují místo deváté. V květnu ještě podnikají Včelky výpravu na Ponor, Mravenci uklízí ve Velkém parku a Roverský kmen, posílený o členy oddílové rady, vítězí na turnaji v malé kopané v Neslovicích.

  A je tu červen. Mustangové zkoumají podzemí na Stránské skále, jinak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.
  Tábor se koná v Rychtářově, na stejné louce jako loni. Účastní se ho 47 dětí a 9 vedoucích. Oproti loňsku chybí roverský kmen, na stavěčce pomáhají jen exroveři Luba a Semyš. I tak jde stavba s nadšenými skauty lépe než loni se znuděnými rovery.

  Mladší táborníci spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Tématem celotáborové hry je život indiánů, motivem cesta do nových lovišť. Jinak je tábor podobný jako loni, počasí je pěkné a vládne zde pohodová atmosféra.

  Druhá polovina července a celý srpen je ve znamení Letního kina Bouda. Na velkou plochu zde pro zájemce z řad členů oddílu promítáme známé i méně známé filmy, většinou se sejde kolem 20 diváků. A protože na našem tábořišti v Rychtářově se v srpnu koná velké setkání Euroindiánů, jedeme se inspirovat. Nalézáme i nové místo pro tábor nedaleko Baldovce.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 56 členů oddílu. Družiny fungují dál jako na jaře, jen Myšky mění termín schůzek ze středy na pondělí. Největší změnou je odchod Jurisa z vedení Mravenců a jeho nahrazení Breptalem. Ač se letos nekoná organizovaný nábor, přichází v průběhu podzimu další a další nováčci. Podniká se spousta výprav – Orlíci jedou na Bílý potok, Mustangové zase na kolech do Lomů. Kromě toho se jezdí téměř pravidelně každý týden plavat do akvaparku do Vyškova.

  Tradiční akcí podzimu je Drakyáda. Účasní se jí 40 soutěžících a 24 draků. Mistrem Drakyády se potřetí za sebou stává Milošek Staněk od Orlíků.
  Na přelomu října a listopadu se jede na 4 dny do Šnekova. Výpravy se účastní 35 členů oddílu a je to jedna z nejvydařenějších výprav v oddílové historii.
  V listopadu se koná volební sněm okresu Brno-venkov. Oddíl na něm zastupují Dáša, Jura a Bengi, Jura je zde potvrzen ve funkci Okresního zdravotního zpravodaje. Druhého letošního zdravotnického kursu se účastní 13 junáků ze 6 středisek, hostem je i bratr Pade – nový předseda okresní rady.

  Počátkem prosince pořádáme Rádcovský kurs pro Breptala a dalších 7 vybraných perspektivních skautek a skautů z Bobrů, Mustangů a Včelek. V září 2005 bychom chtěli založit další 2-4 družinky a tak už teď je třeba začít pro ně připravovat vedoucí a rádce.

  Kromě toho Orlíci podnikají výpravu k Rudickému propadání a Bobři spolu s Mravenci, stejně jako o 14 dnů později Včelky nocují na Boudě.

  Zapomenout nemohu ani na Mikuláše. Ne, besídku oddíl nepořádá, zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace.

  K nejzdařilejším akcím konce roku pak patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak navíc vypalovanou dřevěnou placku. A kdo že letos ty vypalované placky vybojoval? U Mustangů Jakub Juráň – Vánek, u Bobrů Petr Bělohoubek, u Mravenců nováček Michal Novák, u Orlíku Ondra Svoboda, u Myšek Markétka Kolaříková a u Včelek Hanka Václavíková. Odměněni jsou i jedinci, kteří měli od září až do dnešního dne 100% účast na všech akcích. Je jich 6-od Myšek Terezka Richterová-Citronek a Katka Vlková-Pírko, od Bobrů Petr Bělohoubek, Orlík Jirka Hála a dva Mustangové Tomáš Klaška-Eda a Vítek Staněk. Vánoční schůzky se zúčastnilo 53 členů oddílu.

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již potřinácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejími vítězi se stávají Jakub Juráň-Vánek a Markétka Kolaříková.

  Jediné, co se o svátcích oproti předchozím rokům nekoná je hokej na zamrzlém rybníku a to kvůli velmi teplému počasí …

  Kdo se chce o našem oddíle dozvědět víc, může nás najít i na internetu. Od jara máme nejen zcela přepracované internetové stránky ale i novou adresu http://junak.jinak.cz. Tvůrcem a správcem stránek je pan Radek Kadlec.

  Sledovat můžete i naši pravidelně obměňovanou nástěnku nedaleko OD Družba o kterou se stará Martin Kadlec.

  Rok 2005

  Rok 2005 byl pro náš oddíl rokem velkých změn. Nejen že jsme změnili tábořiště a přestavěli starý kolník na novou klubovnu, ale hlavně jsme po třech letech uspořádali nábor nováčků. Výchovu starších členů jsme tak završili založením čtyř nových družin a přechodem nejstarších Mustangů do nově ustaveného roverského kmene. Tento rok se registrovalo (tj. členský příspěvek zaplatilo) 96 členů, o 12 více než loni. Bohatou činnost vyvíjelo od počátku roku všech 6 družin a oddíl podnikl celou řadu podařených akcí.

  Na úvod se však jistě hodí napsat, jak náš oddíl funguje.

  Děti jsou podle věku a pohlaví rozděleny do družin. Do června jsme měli dvě družinky starších děvčat, skautek. Včelky – ty vede Lída Václavíková a Myšky, v jejichž čele stojí Dáša Smiešná s Anetou Václavíkovou. K nim po náboru v září přibyly další dvě družinky mladších děvčat, světlušek. Žabky, které vedou Marie Smiešná s Miriam Vávrovou a Ještěrky, kde vedení mají na starost ing. Zuzana Vanýsková a Petra Ťápalová.
  Chlapecké družinky máme od ledna čtyři. Jsou to: starší Bobři – ty vede Petr Červinka – Uzel, Mravenci – vede Martin Kadlec-Breptal, a mladší Orlíci, které vede Jura Hodek. Čtveřici doplňují Mustangové. Ti fungovali jako družina do tábora, poté odrostlí členové založili roverský kmen Trapeři a vyvíjí další činnost pod vedením Radka Krištofa-Saigona.
  Od září se oddíl rozrůstá o další dvě družinky. Racky vedou Tomáš Klaška-Eda a Vítek Staněk, Gepardy pak Pavel Kalvoda-Smolař a Ladislav Votápek-Pařátek, všechno bývalí Mustangové. Činnost oddílu jako celku pak řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také hospodář Milan Kyselka – Hukan, tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek – Bóřa, revizor a kuchař Michal Benkovič – Bengi a Šárka Vorlová-Šíma, která plní funkci nástěnkáře. Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce, na které se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové, čichové zkoušky, soutěže v přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry. V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Je krásné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…
  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, ve čtvrtek pak večer stolních her, občas se konají posezení při kytaře.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně. Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jeho části věnují činnostem nepravidelným.

  V polovině ledna se koná celooddílový turnaj zvaný Mistr uzlování, kde se soutěží v rychlosti vázání uzlů. Vítězi se letos stávají Lukáš Lazar – Casper (kategorie skautů a skautek) a Katka Vlková-Pírko (kategorie světlušek a vlčat). Pořádáme také celooddílovou sbírku na pomoc obětem vlny Tsunami v jižní Asii.

  Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta trojdenní oddílová výprava do Pohledce, které se účastní 28 členů oddílu.

  V únoru Myšky podnikají výpravu do Mariánského údolí, Mustangové s Bobry zkoumají brněnské podzemí, na Boudě se koná další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl má totiž jako jediný v okresech Brno-město a Brno-venkov licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské vůdce. Únorového Zdravotnického kursu se účastní 16 skautek a skautů ze 7 středisek a počet proškolených zdravotníků za 11 let organizování těchto kursů přesahuje číslo 300. Také se jezdí plavat do vyškovského akvaparku čí do Lužánek.

  V březnu Orli hrají hokej na Ponětovském rybníku (to není omyl, počátkem března letos skutečně mrzlo!), a naše Bouda hostí setkání vůdkyň okresu Brno-venkov. Tradiční akcí oddílu je Vítání jara v Mariánském údolí, spojené se slibem nováčků, noční cestou do Šlapanic a nocováním na Boudě. Letos skládá na této akci slib 10 skautů a skautek a účastní se jí celkem 52 členů oddílu.

  Jako hosté jsou na Vítání jara přítomni i 4 členové bývalého 4. oddílu šlapanických skautů. Tento oddíl během zimy zanikl a někteří jeho členové od dubna rozšířili naše řady.

  V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na Střemchov a na Klucaninu, Mustangové na kolech do Moravského krasu, Včelky a Myšky na Pálavu. Oddílová rada pak obhlíží nově objevené tábořiště u Baldovce a definitivně rozhoduje, že na tábor do Rychtářova se letos nepojede.

  Na výpravu odjíždí také bývalý člen oddílu Miloš Hotař, ovšem ne na ledajakou. Jejím cílem je Indonéské město Banda Aceh. Má s sebou samozřejmě mimo jiné i peníze, vybrané v lednu mezi členy oddílu na pomoc oblastem postiženým vlnou Tsunami a mohu li soudit, investoval je zde velmi rozumně. Kéž by měl každý dárce stejnou jistotu správného účelu pro využití darovaných peněz, jako máme my.
  Květen je obzvláště pro skautky a skauty měsícem velmi významným, protože se každý lichý rok koná prestižní Svojsíkův závod. To je soutěž, které se účastní šestičlenné hlídky z mnoha oddílů. Ještě nikdy na ní zástupci našeho oddílu nechyběli, v roce 1997 jsme obsadili 3. místo, stejně jako v roce 1999. O dva roky později jsme postoupili do kraje z 2. místa a tam skončili v silné konkurenci pátí. V roce 2003 Mustangové skončili na 14. místě, tehdy byli nejmladší soutěžící hlídkou a i tak za sebou ještě několik dalších nechali. Letos do Vranovic vysíláme 3 hlídky, kromě zmíněných Mustangů i Bobry a Myšky s Včelkami. Veliké nadšení vládne po vyhlášení výsledků. Jsem druzí a postupujeme do kraje!

  Kromě toho v květnu uklízíme naučnou stezku kolem Andělky a Čertovky a Orlíci podnikají výpravu na ostrov Šárka.

  A je tu červen. Mustangové na krajském kole Svojsíkova závodu obsazují 9. místo (škoda, největší opory byly na škole v přírodě?), Včelky a Myšky jedou na výpravu do Sentic, Bobři do jeskyní Moravského krasu, Orlíci podnikají cyklovýpravu na Grunty. Aneta , Dáša, Máňa a Breptal úspěšně skládají čekatelskou zkoušku. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také vypalovanou dřevěnou placku. A kdo že letos ty vypalované placky vybojoval? U Bobrů Petr Bělohoubek, u Mustangů Jakub Juráň-Vánek, u Mravenců Michal Novák, u Orlíku Ondra Svoboda, u Myšek Katka Zemanová, u Včelek Hanka Václavíková. Odměněni jsou i ti, kteří měli od ledna až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Dostávají knihu Skautskou stezkou.
  V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.

  Tábor se koná v Baldovci, na nově objevené louce. Účastní se ho 53 dětí a 15 vedoucích. Oproti Rychtářovu je v okolních lesích mnohem více dřeva, příjemná je i skutečnost, že nedaleko tábora je zatopený lom. Mladší táborníci spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Tématem celotáborové hry je stavba Kanadské pacifické železnice. Jedná se o hru nové generace, mnozí táborníci se shodují, že je nejlepší ze všech, které kdy hráli. V programu využíváme i nedaleké lanové centrum, soutěžíme v mnoha soutěžích také proti vedle tábořícím skautům z Šebetova. Na táboře vládne pohodová atmosféra.

  Druhá polovina července a začátek srpna je ve znamení Letního kina Bouda. Na velkou plochu zde pro zájemce z řad členů oddílu promítáme známé i méně známé filmy, většinou se sejde kolem 20 diváků. Pořádáme také posezení při kytaře, spojené s opékáním buřtů a tradiční oslavu Trojnarozenin v Olšanech na Zuzčině chatě. Koncem srpna nás však čeká ještě jeden velký úkol a sice přestavba starého kolníku v novou klubovnu. V září chceme uspořádat nábor a dojde k plánovanému rozšíření oddílu. Se současnými klubovnami bychom nevystačili. Stavba trvá 3 týdny a stojí nás hodně sil i peněz, důležité ale je, že se dílo podařilo.
  Začátek září, nábor. Bengi chystá letáčky, Ťapka se domlouvá s ředitelem ZŠ, já chystám kroniky a táborová alba plná fotek. V pondělí 8 vedoucích obchází 1., 2. a 3. třídy a pak až do pátku napjatě čekáme, zda bude o členství v našem oddíle mezi dětmi zájem. Přichází jich 15 a později přivádí tito nováčci ještě další nováčky. Základ pro čtveřici nových družinek je na světě!

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 62 členů oddílu + 15 nováčků. Rozjíždí se činnost pěti starých i čtyř nových družinek, Mustangové se mění v Roverský kmen. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav – Orlíci jedou na Podvrší, Mravenci do Lípy, Bobři na Ponor, Racci na Stránskou skálu a Roveři do jeskyní. Kromě toho se jezdí téměř pravidelně každý týden plavat do akvaparku do Vyškova. Miloš Hotař se vrací z Indonésie a pro členy oddílu pořádá přednášku o Banda Acehu doplněnou promítáním spousty fotek.

  Protože vedoucí nových družinek nemají zatím mnoho zkušeností, opakujeme rádcovský kurs a rozšiřujeme jeho praktickou část.

  Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Účastní se jí 37 soutěžících a 25 draků. Mistrem Drakyády se počtvrté za sebou stává Milošek Staněk od Orlíků. Na přelomu října a listopadu se jede na 4 dny do Pohledce. Výpravy se účastní 38 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená.

  V listopadu pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 23 junáků ze 7 středisek. Kromě toho sázíme keříky u novostaveb na Švehlově ulici, někteří noví vedoucí družinek se účastní čekatelského kursu a po listopadové oddílovce sleduje 42 zájemců premiéru filmu z tábora.

  Orlíci s Bobry podnikají výpravu do brněnského podzemí, Včelky, Myšky a Žabky jdou na jednodenňák do Vranova a Mravenci, stejně jako o 14 dnů dříve Ještěrky nocují na Boudě.

  Zapomenout nemohu ani na Mikuláše. Ne, besídku oddíl nepořádá, zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace.

  Před pěti lety tehdejší roverský kmen Rorejš trávil předvánoční víkend na roubence v Horní Marikové. Trapeři se rozhodli jít v jeho šlépějích a je z toho skvělá akce pro 13 vedoucích a roverů.
  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak navíc vypalovanou dřevěnou placku. A kdo že letos ty vypalované placky vybojoval? U Bobrů Petr Vostal-Damm, u Mravenců Michal Novák, u Orlíku Jakub Svoboda-Kvík, u Myšek Katka Vlková-Pírko, u Včelek Hanka Václavíková. Mladší družinky jsou odměněny kromě věcných cen také diplomy. U Racků ten nejcennější získává Daneček Pokorný, u Gepardů Jirka Jašek, u Žabek Markétka Šťastná a u Ještěrek Nikolka Šímídková. Odměněni jsou i jedinci, kteří měli od září až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Ti dostávají kouzelný hrníček. Vánoční schůzky se zúčastnilo 56 členů oddílu.

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již počtrnácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejími vítězi se stávají Tomáš Klaška-Eda, jeho bratr Bob, Bára Pytelová a Maruška Procházková

  Jediné, co se o svátcích oproti předchozím rokům nekoná je hokej na zamrzlém rybníku a to kvůli velmi teplému počasí …

  Rok 2006

  Tento rok se registrovalo 90 členů, o něco méně než loni. Bohatou činnost vyvíjelo od počátku roku 9 družin + roverský kmen a oddíl podnikl celou řadu podařených akcí.

  Na úvod se však jistě hodí napsat, jak náš oddíl funguje.

  Děti jsou podle věku a pohlaví rozděleny do družin. Máme dvě družinky starších děvčat, skautek. Včelky – ty vede Lída Václavíková a Myšky, v jejichž čele stály Dáša Smiešná s Anetou Václavíkovou. Po prázdninách pak vedení Myšek převzala Renča Hodková. Další dvě družinky mladších děvčat, světlušek. Žabky, které vedly Marie Smiešná s Miriam Vávrovou-Esmeraldou (po prázdninách Marii vystřídala ve vedení Šárka Vorlová-Šíma) a Ještěrky, kde vedení má na starost Petra Ťápalová-Ťapka.

  Chlapeckých družinek jsme měli od ledna pět. Nejstarší Bobry – ty vede Petr Červinka – Uzel, Mravence – vede Martin Kadlec-Breptal a Orlíky, které vedu já-Jura Hodek. Mladší skauty-vlčata ve dvou družinách. Racky vedou Tomáš Klaška-Eda a Vítek Staněk, Gepardy pak Pavel Kalvoda-Smolař a Ladislav Votápek-Pařátek, všechno bývalí Mustangové. Po prázdninách družinka Mravenců zaniká, členové jsou rozděleni mezi Bobry a Orlíky. Jejich vedoucí Breptal přebírá od Milana Kyselky-Hukana funkci hospodáře a pokladníka. Zato se po náboru oddíl rozrůstá o další dvě mladší družinky. Jedna vzniká nově a jmenuje se Křižáci. Do jejího čela se staví Filip Petřík–Filé a Lukáš Lazar-Casper, odchovanci a dlouholetí členové oddílu. Druhá vzniká rozdělením Gepardů na Zelené ( ty vede Smolař) a Modré (ty vede Pařátek).

  Sestavu doplňují Trapeři, což je kmen starších členů nad 15 let.Činnost vyvíjí pod vedením Radka Krištofa-Saigona.

  Činnost oddílu jako celku pak řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také hospodář Milan Kyselka – Hukan (od září je hospodářem Martin Kadlec-Breptal, který je také správcem našich webových stránek), tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek – Bóřa, revizor a táborový kuchař Michal Benkovič – Bengi. Šárka Vorlová-Šíma kromě vedení Žabek také plní funkci nástěnkáře.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové, čichové zkoušky, soutěže v přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry. V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Je krásné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Uzla, pokročilé má na starost Jura. Příznivci volejbalu se taktéž pravidelně schází pod vedením Ťapky, občas se konají posezení při kytaře.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jeho části věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2006 víc než bohatá.

  V průběhu ledna hrají starší členové oddílu několik hokejových zápasů na zamrzlém Ponětovském rybníku. Také se jezdí plavat do vyškovského akvaparku. Včelky podnikají výpravu do Mariánského údolí, Trapeři tráví tři dny na chatě Jeleniciv údolí Říčky.

  Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta trojdenní celoooddílová výprava do Doubravníka, které se účastní 20 členů oddílu.

  V únoru se koná celooddílový turnaj zvaný Mistr uzlování, kde se soutěží v rychlosti vázání uzlů. Vítězi se letos stávají stejně jako loni Lukáš Lazar – Casper (kategorie skautů a skautek) a Katka Vlková-Pírko (kategorie světlušek a vlčat). Mravenci po turnaji nocují na Boudě. Koná se také další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl má totiž licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské vůdce, přednášející jsou také z řad členů oddílu. Únorového Zdravotnického kursu se účastní 13 skautek a skautů ze 7 středisek a počet proškolených zdravotníků za 12 let organizování těchto kursů přesahuje číslo 300.

  Také se jezdí plavat do vyškovského akvaparku či do Lužánek.

  V březnu podnikají Ještěrky výpravu do Olšan, Bobři zkoumají jeskyně v Moravském Krasu, Žabky, Včelky a Myšky jedou do Bílovic a Racci nocují na Boudě. Smíšené družstvo Orlů a Gepardů nás reprezentuje na florbalovém turnaji ve Zbýšově a přiváží odtud pohár vítězů. Ťapka, Šíma a Saigon se Smolařem úspěšně skládají čekatelské zkoušky.

  Vítání jara, které se koná pravidelně vždy první jarní víkend, je letos až počátkem dubna. Tak byla letošní zima drsná! V Mariánském údolí hrajeme hry, u ohně na tábořišti skládají slib nováčci, noční cesta do Šlapanic je hlubokým zážitkem pro všechny a nocování na Boudě v pohodě. Letos skládá na této akci slib 12 skautů a skautek a účastní se jí celkem 44 členů oddílu.

  V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na kolech na Kalečník, Bobři zkoumají brněnské podzemí, Trapeři zase Stránskou skálu. Oddílová rada spolu s rovery splavuje Oslavku a Jihlavku na raftu, roveři také přivážejí diplom za 2. místo z florbalového turnaje v Újezdě. Gepardi nocují na Boudě. Celý oddíl pak pořádá kulturně hudební akci pro seniory v domě s pečovatelskou službou.

  Květen je obzvláště pro skautky a skauty měsícem velmi významným, protože se každý sudý rok koná prestižní Závod vlčat a světlušek o totem náčelníka a vlajku náčelní. To je soutěž, které se účastní šestičlenné hlídky z mnoha oddílů. Ještě nikdy na ní zástupci našeho oddílu nechyběli. V roce 2004 jsme obsadili 2. místo, postoupili do kraje a v silné konkurenci skončili devátí. Letos do Ivančic vysíláme smíšenou hlídku, složenou ze 4 Orlů, 1 Geparda a 1 Ještěrky. Veliké nadšení vládne po vyhlášení výsledků. Jsme první a postupujeme znovu do kraje!

  Kromě toho v květnu dokončujeme verandu v nové klubovně-Trojce a pořádáme skautský turnaj v malé kopané. A těch výprav! Žabky, Včelky a Myšky jedou na Pernštejn, Roveři zkoumají Malčinou, Ještěrky vyrážejí na Bílý potok. Orli pořádají další cyklovýpravu, tentokrát do Růženina lomu. Oddílová schůzka se koná ve znamení velké terénní bojové hry po celých Šlapanicích. Nese název Golem.

  A je tu červen. Na krajském kole Závodu vlčat v Brně končíme na čtvrtém místě v těsném závěsu za třemi brněnskými hlídkami. Bobři a oddílová rada navštěvují Lanové centrum, Orlíci podnikají další cyklovýpravu. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také vypalovanou dřevěnou placku (starší) nebo diplom (mladší). A kdo že letos ty vypalované placky a diplomy vybojoval? Nejprve mladší: u Žabek Markétka Šťastná-Méďa, u Ještěrek Nikča Šmídová, z Gepardů byl nejlepší Martin Bartůněk, z Racků vyhrál Lukáš Gerža. A starší: u Bobrů Aleš Pokorný, u Mravenců Michal Novák-Lopata, u Orlíku Kuba Svoboda-Kvík, u Myšek Markétka Kolaříková-Berta, u Včelek Hanka Václavíková. Odměněni jsou i ti, kteří měli od ledna až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Dostávají pončo (starší) nebo balón (mladší).

  V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.

  Tábor se koná v Baldovci, na stejné louce jako loni. Účastní se ho 55 členů oddílu. Oproti loňsku je nádherné počasí, skoro pořád svítí sluníčko. Příjemná je i skutečnost, že nedaleko tábora je zatopený lom.
  Mladší táborníci spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Tématem celotáborové hry je stavba Cesta kolem světa za 80 dní. Jedná se o hru nové generace, principiálně podobnou loňské Stavbě velké pacifické železnice. Mnozí táborníci se shodují, že je jednou z nejlepších, které kdy hráli. V programu využíváme i nedaleké lanové centrum, soutěžíme v mnoha soutěžích také proti vedle tábořícím táborníkům z Boskovic. Roveři podnikají trojdenní „retrovýpravu“ na bývalé tábořiště v Kamenné, Bobři zase dvojdenní ke Třem smrkům. Navštěvují nás skauti ze Křtin, kteří táboří nedaleko. Na táboře vládne pohodová atmosféra.

  Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš případ. Už týden po táboře roznášíme po celých Šlapanicích a Bedřichovicích Šlapanický zpravodaj (teda ti členové, kteří jsou doma), pětice roverů a rangers Radek Krištof-Saigon, Miriam Vávrová-Esmeralda, Tomáš Klaška-Eda, Ladislav Votápek-Pařátek a Pavel Kalvoda-Smolař odjíždí na mezinárodní skautské setkání Orbis 2006.

  Srpen je zase ve znamení Letního kina Bouda, i když kvůli počasí (pravý opak táborového-prší a prší) se promítá ve Trojce. Většinou se sejde kolem 20 diváků. Pořádáme také posezení při kytaře, spojené s opékáním buřtů. Po letech máme také novou nástěnku u obchodního domu Družba (teda vlastně spíš u obchodního domu Albert…).

  Počátkem září pořádáme ve škole nábor, vzniká nová družina Křižáků. Ještě než započne pravidelná oddílová činnost, pokládáme na Trojku plechovou střechu.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 74 členů oddílu, z toho je 11 nováčků. Rozjíždí se činnost družinek, „přemnožení“ Gepardi se dělí na družiny dvě – Zelené a Modré. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav – Orlíci jedou na Milenku, Včelky na Stránskou skálu, Bobři na Ponor, Křižáci do okolí Šlapanic a Roveři do jeskyní. Bobři jedou taky plavat, Myšky nocují na Boudě.

  Protože vedoucí nové družinky nemají zatím mnoho zkušeností, opakujeme rádcovský kurs a rozšiřujeme jeho praktickou část.

  Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Účastní se jí 32 soutěžících a asi 20 draků. Mistrem Drakyády se stává Casper s drakem Skautem.

  Na přelomu října a listopadu se jede na 3 dny do Doubravníka. Výpravy se účastní 28 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená. Na oplátku přijíždějí doubravničtí v listopadu k nám na Boudu.

  V listopadu také pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 18 junáků ze 7 středisek. Jeden účastník přijíždí dokonce až z Olomouce. To ale ještě nic není proti Mezinárodnímu kytarovému mejdanu, který organizuje v naší Boudě Petr Červinka-Uzel. Tam je nejvzdálenější účastník až z Bangladéše!!! A aby toho nebylo málo, hostí naše nová klubovna-Trojka čekatelský kurs, pořádaný ORJ Brno-venkov.

  Orlíci s Bobry podnikají společnou výpravu na chatu Pavlínu na ČM vysočině, jezdí se pravidelně plavat do Vyškova. Také roznášíme po domácnostech Šlapanické zpravodaje.

  Zapomenout nemohu ani na Mikuláše. Ne, besídku oddíl nepořádá, zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Aby ne, když Mikuláš a Anděl mají s sebou 9 čertů!!!Loni oddílová rada trávila předvánoční víkend na vypůjčené roubence v Horní Marikové v Javorníkách. Akce to byla skvělá, proto jsme se rozhodli ji letos zopakovat. Byla to opět výtečná akce, jen úplně jinak. Loni jsme se brodili po kolena ve sněhu, letos nás uvítaly rozkvetlé sedmikrásky…

  Před Vánocemi roveři podnikají akci s názvem „ Útok na Malčinou“ a také si barví a malují roverská trika.

  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak navíc vypalovanou dřevěnou placku nebo diplom. A kdo že letos ty vypalované placky vybojoval? U Bobrů Petr Vostal-Damm, u Orlíku Martin Peschl-Koumes, u Myšek Markétka Kolaříková-Berta, u Včelek Hanka Václavíková. Mladší družinky jsou odměněny kromě věcných cen také diplomy. U Racků ten nejcennější získává Vojta Slavík, u Zelených Gepardů Lukáš Vacek-Kovboj, u Modrých Gepardů Jirka Bartůněk-Veverčák, u Křižáků Jan Klaška, u Žabek Markétka Šťastná-Méďa a u Ještěrek Barbora Pytlová-Babů. Odměněni jsou i jedinci, kteří měli od září až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Ti dostávají světýlko a čelovku. Vánoční schůzky se zúčastnilo 60 členů oddílu.

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již popatnácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejím vítězem je letos stejně jako loni Tomáš Klaška-Eda.

  Hokej na zamrzlém rybníku letos kvůli velmi teplému počasí nepřipadá v úvahu, využíváme proto pozvání skautů z Újezda a rozdáváme si to s nimi ve florbalu.

  Kdo se chce o našem oddíle dozvědět víc, může nás najít i na internetu. Od léta máme nejen zcela přepracované internetové stránky ale i novou vlastní doménu. Adresa je: www.dvojka.eu Tvůrcem stránek je pan Radek Kadlec, správcem pak Martin Kadlec-Breptal. Roverský kmen má pak svůj blog na adrese http://rover-blog.cz

  Sledovat můžete i naši pravidelně obměňovanou nástěnku nedaleko OD Albert, o kterou se stará Šárka Vorlová.

  Rok 2007

  Tento rok se registrovalo 95 členů což je nejvíce v historii oddílu. Bohatou činnost vyvíjelo od počátku roku 10 družin + roverský kmen. Oddíl podnikl celou řadu podařených tradičních akcí, objevily se však i akce nové. Kytarovou školu navštěvovala řada členů oddílu a měli jsme zastoupení i na světovém setkání skautů zvaném Jamboree v Anglii!

  Na úvod se však jistě hodí napsat, jak náš oddíl funguje.

  Děti jsou podle věku a pohlaví rozděleny do družin. Máme dvě družinky starších děvčat, skautek. Včelky – ty vede Lída Václavíková a Myšky, v jejichž čele stojí Renča Hodková. Další dvě družinky mladších děvčat, světlušek. Ještěrky, kde vedení má na starost Petra Ťápalová-Ťapka a Žabky, které vedla Miriam Vávrová-Esmeralda. Po letních prázdninách vznikla ještě jedna nová družinka mladších děvčat, Medvídci. Založila ji Terka Bulová. Před koncem roku, v souvislosti s odchodem Miriam z oddílu, je však družinka sloučena s Žabkami a funguje dál jako Žabky pod vedením Terky.

  Chlapeckých družinek jsme měli od ledna šest. Nejstarší Bobry – ty vede Petr Červinka-Uzel a Orly, které vedu já-Jura Hodek. Mladší skauty – vlčata ve čtyřech družinách. Racky vedou Tomáš Klaška-Eda a Vítek Staněk, Zelené Gepardy pak Pavel Kalvoda-Smolař a Modré Gepardy Ladislav Votápek-Pařátek, všechno bývalí Mustangové. Poslední, nejmladší družinka se jmenuje Křižáci. V jejím čele stojí Filip Petřík–Filé a Lukáš Lazar-Casper, další odchovanci a dlouholetí členové oddílu.

  Sestavu doplňují Trapeři, což je kmen starších členů nad 15 let.Činnost vyvíjí pod vedením Radka Krištofa-Saigona.

  Činnost oddílu jako celku pak řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také revizor Milan Kyselka – Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal, který je také správcem našich webových stránek, tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek – Bóřa a táborový kuchař Michal Benkovič – Bengi. Terka Bulová kromě vedení Žabek také plní funkci nástěnkáře.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je krásné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Uzla, pokročilé má na starost Jura. Občas, spíše nepravidelně, se konají posezení při kytaře.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2007 velmi bohatá.

  V průběhu ledna podnikají Bobři výpravu do brněnského podzemí, Orli tráví víkend na Novodvorském ponoru. Také se jezdí plavat do vyškovského akvaparku. Na lednové oddílovce se koná dlouho očekávaná premiéra filmu z tábora. Trapeři jedou do Újezda k přátelskému utkání s místními Junáky ve Florbalu.

  Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta trojdenní celooddílová výprava na Chlébské, které se účastní asi 20 členů oddílu.

  Na počátku února zkoumají Roveři na svojí výpravě některá zajímavá zákoutí šlapanického podzemí. V průběhu pololetních prázdnin pořádáme odpoledne stolních her. Koná se také další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl má totiž licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské vůdce, přednášející jsou také z řad členů oddílu. Únorového Zdravotnického kursu se účastní 15 skautek a skautů z 9 středisek a počet proškolených zdravotníků za 14 let organizování těchto kursů přesahuje číslo 350. Zajímavé je, že skautský svátek Den sesterství (22.2.) vychází letos přesně na datum únorové oddílovky.

  Březen je akcemi doslova nabitý. Hned první víkend se na naší základně konají čekatelské zkoušky okresu Brno-venkov, kde mezi úspěšnými absolventy lze najít i 6 našich členů. Další víkend je ve znamení společné akce čtyř vlčáckých družin – jedná se o výpravu do Mariánského údolí, zakončenou nocování na Boudě. Ten samý víkend má náš oddíl i zastoupení na setkání okresních vůdců v Pozďatíně. O týden později se koná celooddílový turnaj zvaný Mistr uzlování, kde se soutěží v rychlosti vázání uzlů. Vítězi se letos stávají Markéta Kolaříková-Berta (kategorie skautů a skautek) a Barbora Pytlová-Babů (kategorie světlušek a vlčat). Ten samý víkend Žabky nocují na Boudě.

  Vítání jara, které se koná pravidelně vždy první jarní víkend, vychází na 24.-25.3. A jestliže zima byla letos mírná a počasí přívětivé, o tomto víkendu toto tvrzení určitě neplatí. Už od pátečního večera v kuse prší, tábořiště v Mariánském údolí na nás letos čeká marně. Jelikož se však na Boudě schází víc jak 50 lidiček, promítáme ve Trojce jako náhradní program seriál Záhada hlavolamu. Teprve večer se obloha jasní a je možné rozdělat oheň i venku. O nezapomenutelný okamžik skládání slibu tedy nováčci ani letos nepřijdou…

  V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na kolech do Lulče, Bobři s Rovery zkoumat brněnské podzemí a taky Stránskou skálu, Ještěrky razí na Novodvorský Ponor, Včelky do Mariánského údolí. Oddílová rada spolu s rovery splavuje Dyji na raftu. Roveři a vedoucí také instalují do Staré Boudy třetí okno a opravují nahnutou kůlnu na uskladnění podsad. Oddíl na svojí základně hostí víkendové setkání vůdkyň okresu Brno-venkov. Dubnová oddílovka je ve znamení velké terénní bojové hry Golem.

  Květen je obzvláště pro skautky a skauty měsícem velmi významným, protože se každý lichý rok koná prestižní Svojsíkův závod. To je celovíkendová terénní soutěž, které se účastní čtyř až sedmičlenné hlídky z mnoha oddílů. Ještě nikdy na ní zástupci našeho oddílu nechyběli, v posledních deseti letech naši členové pravidelně obsazují čelní pozice a postupují do krajských kol. Letos do Veverské Bitýšky vysíláme výpravu, složenou ze 6 Orlů, 7 Bobrů a 4 Včelek. S vedoucími je nás celkem 21 a jsme kromě domácích nejpočetnější výpravou. Veliké nadšení vládne po vyhlášení výsledků. Bobři jsou třetí a postupují znovu do kraje!

  Kromě toho v květnu pořádáme skautský turnaj v malé kopané, stejně jako loni v Želešicích. Účastní se ho 5 družstev a vládne zde pohodová, doslova skautská atmosféra. Oddílová schůzka se koná opět venku, jejím ústředním bode programu je hra Scrabble.

  A je tu červen. Myšky podnikají odvážný přechod Pálavy, Orli nocují na Boudě. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také vypalovanou dřevěnou placku (starší) nebo diplom (mladší). A kdo že letos ty vypalované placky a diplomy vybojoval? Nejprve mladší: u Žabek Markétka Naušová, u Ještěrek Barbora Pytlová-Babů, z Modrých Gepardů byl nejlepší Martin Bartůněk-Veverčák, ze Zelených Gepardů Jirka Bartůněk-Sendvič, z Racků vyhrál Vojta Slavík a z Křižáků Jan Kašík-Kaša. Starší: u Bobrů vítězí Honza Kovář, u Orlů Milan Hála-Blesk, u Myšek Markétka Kolaříková-Berta, u Včelek Daniela Kalvodová-Dalmatin. Odměněni jsou i ti, kteří měli od ledna až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Dostávají termohrníček. Za absolutně nejlepší účast ze všech členů oddílu je pak odměnou mp3 přehrávač. Získává ho Katka Levová.

  V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.

  Tábor se koná v Baldovci, na stejné louce jako loni. Účastní se ho 62 členů oddílu. Stejně jako loni je nádherné počasí, skoro pořád svítí sluníčko. Příjemná je i skutečnost, že nedaleko tábora je zatopený lom.

  Mladší táborníci spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Co se celotáborové hry týče, tu jsme letos pokusně rozdělili na dvě. Sedm trojic straších táborníků hraje Cash flow, čtyři pětice mladších představují koleje ve slavných Bradavicích. Změna se velmi osvědčila, nejen vedoucí, ale i mnozí táborníci se shodují, že je jednou z nejlepších, které kdy hráli. V programu využíváme i nedaleké lanové centrum, soutěžíme v mnoha disciplínách proti hostům – táborníkům ze Křtin. Čelíme snad desítce nočních přepadů a pokusů ukrást vlajku, navštěvuje nás nespočet bývalých členů oddílu a jiných příjemných návštěv. Na táboře vládne pohodová atmosféra.

  Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš případ. Ladislav Votápek-Pařátek a Pavel Kalvoda-Smolař odjíždí na 10 dnů na mezinárodní skautské setkání Jaboree 2007 do Anglie.

  Srpen je zase ve znamení Letního kina Bouda. Počasí nám přeje, promítáme 5 večerů za sebou různé filmy. Většinou se sejde kolem 20 diváků, největším tahákem jsou asi Simpsonovi. Pořádáme také posezení při kytaře, spojené s opékáním buřtů a část oddílové rady sjíždí hneddvakrát na raftu řeku Moravici. Také plánujeme nábor a snažíme se přijít na to, proč máme tak malý úspěch při náboru děvčat.

  Počátkem září pořádáme ve škole nábor, vzniká nová dívčí družina Medvídků pod vedením Terky Bulové. Ačkoliv se náborové akce účastní většina oddílových vedoucích (míněno žen) a vše je zacíleno hlavně na holky, výsledkem je asi 15 nováčků-kluků a 3 děvčata.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 80 členů oddílu, z toho je 14 nováčků. Rozjíždí se činnost družinek, nováčci-kluci doplňují hlavně Pařátkovy Modré Gepardy, méně pak Racky a Křižáky. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav – Orlíci jedou na Čebínku, Včelky na Pekárnu, Bobři na Ponor, Křižáci do Jedovnic, Medvídci na Santon, Ještěrky na Nový hrad a Roveři do podzemí. Bobři jedou taky plavat, Žabky nocují na Boudě a opékají špekáčky.

  Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Účastní se jí 42 soutěžících a asi 27 draků. Mistrem Drakyády se stává Babů s drakem Bednou.

  Na konci října se jede na 3 dny do Ratíškovic. Výpravy se účastní 23 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená. Nejen, že základna místních skautů, kde jsme ubytováni, je jako stvořená pro podobné akce, ale v obci je i krytý bazén, zatopený lom a drezína k pronajmutí!!!

  V listopadu pak pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 20 junáků z 8 středisek. Na listopadové oddílovce se promítá film z letošního tábora. Poprvé za posledních 7 let jej nezpracovával Karel Nesvadba, ale Zuzčin tatínek, režisér Jiří Vanýsek. A změna to byla víc než příjemná. Mezi ty méně příjemné změny patří odchod Esmeraldy z oddílu a zánik Medvídků. No-zánik asi není to správné slovo-Medvídci se sloučili s Žabkami a jejich vedení se ujala Terka.

  Zapomenout nemohu ani na Mikuláše. Ne, besídku oddíl opět nepořádá, zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Aby ne, jeden Mikuláš dva Andělé a čtveřice čertů, to je solidní sestava!!! Ani tak nestíháme všechny, koho bychom chtěli navštívit…

  Počátkem prosince Orli po plavání nocují na Boudě a pořádají turnaj v pink-pongu, Ještěrky pro změnu nocují u Ťapky doma a pečou cukroví.

  Loni i předloni oddílová rada trávila předvánoční víkend na vypůjčené roubence v Horní Marikové v Javorníkách. Akce to byly skvělé, proto jsme se rozhodli vyrazit i letos. Nakonec ale všechno bylo úplně jinak. Jelo se do Pozďatína na základnu Oslavanských skautů a měli jsme příležitost po letech vidět opět naše staré tábořiště v Kamenné…

  Ten stejný víkend přivážejí roveři Saigon a Smolař z Vídně Betlémské světlo a v předvánočním týdnu si pro něj lidé chodí k nám do klubovny.

  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé skautské družiny dostávají věcné ceny, první pak navíc vypalovanou dřevěnou placku. Oproti počátku léta se galerie vítězů poněkud změnila. U Bobrů vyhrál Petr Vostal-Daam, u Orlů Jirka Hála-Kapitán, u Myšek Markétka Kolaříková-Berta, u Včelek Kristýna Trundová-Majkiki. Mladší družinky jsou odměněny kromě věcných cen diplomy. U Racků ten nejcennější získává Honza Šmerda, u Zelených Gepardů Ondra Brabec, u Modrých Gepardů Martin Bartůněk-Veverčák, u Křižáků Lukáš Trunda-Lojza, u Žabek Dorka Levová a u Ještěrek Simona Řeháková-Sisi. Odměněni jsou i jedinci, kteří měli od září až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Ti dostávají velkou čokoládu. Vánoční schůzky se zúčastnilo 60 členů oddílu, navlas stejně jako loni.

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již popatnácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejími vítězi jsou letos Barbora Pytlová-Babů a Dominik Remeš-Ucho.

  Hokej na zamrzlém rybníku Hádku a účast na florbalovém turnaji ve Veverské Bitýšce jsou letos poslední oddílové akce.

  Rok 2008

  Osmnáctý rok fungování našeho oddílu by se dal nazvat rokem změn. Poprvé v historii oddílu počet registrovaných členů překročil číslo 100, členů se registrovalo přesně 101. Bohatou činnost vyvíjelo od počátku roku 10 družin + roverský kmen, v průběhu roku družina Bobrů kompletně přešla do roverského kmene Trapeři, Orli se po úbytku členů spojili s Myškami (říkají si „Orlomyši“) a vznikla úplně nová chlapecká družinka Draci. Oddíl podnikl celou řadu podařených tradičních akcí, objevily se však i akce nové. Po dvanácti letech jsme opět organizovali okresní kolo závodu vlčat a světlušek „O totem náčelníka a vlajku náčelní“ a není bez zajímavosti, že jedna naše družina (tentokrát Žabky) postoupila do krajského kola.

  Na úvod se však jistě hodí napsat, jak náš oddíl funguje.

  Děti jsou podle věku a pohlaví rozděleny do družin. Máme družinku starších děvčat, skautek. Včelky – ty vede Lída Václavíková a smíšenou družinku Orlomyší, v jejichž čele stojí Renča Hodková. Další dvě družinky mladších děvčat, světlušek. Ještěrky, kde vedení má na starost Petra Ťápalová-Ťapka a Žabky, které vede Terka Bulová spolu s Danielou Kalvodovou-Dalmatinem.

  Chlapeckých družinek jsme měli od ledna šest. Nejstarší Bobry vedl Petr Červinka-Uzel a Orly, jsem vedl já – Jura Hodek. Bobři však zanikli před táborem tím, že přešli do roverského kmene, Orli se spojili s Myškami. Mladší skauty – vlčata máme ve čtyřech družinách. Racky vede Vítek Staněk, Zelené Gepardy pak od Pavla Kalvody-Smolaře po táboře převzal Jirka Tihon–Juris. Modré Gepardy vedl do tábora Ladislav Votápek–Pařátek a po táboře je převzal Jan Barták-Kartáček. Poslední, nejmladší družinka se jmenuje Křižáci. V jejím čele stojí Filip Petřík–Filé a Lukáš Lazar-Casper, další odchovanci a dlouholetí členové oddílu. Po letních prázdninách pak vznikla ještě jedna nová družinka mladších chlapců, Draci.

  Sestavu doplňují Trapeři, což je roverský kmen starších členů nad 15 let.Činnost vyvíjí pod vedením Radka Krištofa-Saigona.

  Činnost oddílu jako celku pak řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také revizor Milan Kyselka – Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal, správce našich webových stránek a táborový kuchař Michal Benkovič–Bengi, tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek–Bóřa a Daniela Kalvodová, která kromě vedení Žabek také plní funkci nástěnkáře.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je krásné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Uzla, pokročilé má na starost Jura. Občas, spíše nepravidelně, se konají posezení při kytaře.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2008 velmi bohatá.

  V průběhu ledna podnikli tehdy ještě Bobři velkou výpravu do znojemského podzemí, Orli a Myšky jezdí plavat do vyškovského akvaparku. Vzhledem k příznivému počasí jezdíme také hrát hokej na zamrzlý rybník Hádek a chybět nemůžou ani pravidelná posezení při kytaře.

  Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta trojdenní celooddílová výprava do Skleného nad Oslavou, které se účastní asi 30 členů oddílu. Spíme v úžasném srubu a myslím, že na tuto vydařenou výpravu dlouho nikdo z účastníků nezapomene.

  V první polovině února jedou do Vyškova plavat Zelení Gepardi. V průběhu pololetních prázdnin pořádáme odpoledne stolních her. Koná se také další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl má totiž licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské vůdce, přednášející jsou také z řad členů oddílu. Únorová oddílovka se koná v bazéně vedle šlapanické školy.

  Březen je akcemi doslova nabitý. Hned první víkend jedou Orli na Ponor a Včelky podnikají výpravu k Ríšově studánce, spojenou s nocováním na Boudě. Roveři pro změnu zkoumají nově objevené části brněnského podzemí. Další víkend jedou Ještěrky plavat na Kraví horu, akci zakončují nocováním na Boudě. Poslední březnový víkend se koná tradiční Vítání jara. Účast je velmi dobrá, jde nás více než 50. Tentokrát však oheň nezaplál v údolí, nýbrž na zřícenině Horákovského hradu. A změna to byla příjemná nejen pro desítku nováčků, kteří zde skládali svůj slavnostní slib.

  V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orli s Myškami na kolech na Žabárník, Ještěrky do ZOO, Žabky do jeskyně Pekárny. Dubnová oddílovka je ve znamení velké terénní bojové hry Golem a celý duben pak ve znamení příprav okresního závodu „O totem náčelníka a vlajku náčelní“

  Květen je obzvláště pro vlčata a světlušky měsícem velmi významným, protože se každý sudý rok koná prestižní Závod o totem náčelníka a vlajku náčelní. To je celodenní terénní soutěž, které se účastní čtyř až sedmičlenné hlídky z mnoha oddílů. Ještě nikdy na ní zástupci našeho oddílu nechyběli, v posledních deseti letech naši členové pravidelně obsazují čelní pozice a postupují do krajských kol. Závod pořádáme v hájku, start a cíl, stejně jako seřadiště je ve Velkém parku. Účast více než 200 soutěžících je skvělá, veliké nadšení vládne i po vyhlášení výsledků. Žabky jsou třetí a postupují znovu do kraje! Ještěrky končí na pátém místě, Křižáci na sedmé pozici.

  Kromě toho v květnu pořádáme skautský turnaj v malé kopané, letos pro změnu přímo ve Šlapanicích. Účastní se ho 3 družstva a vládne zde pohodová, doslova skautská atmosféra. Oddílová schůzka se koná opět venku, jejím ústředním bode programu je hra Scrabble.

  A je tu červen. Ještěrky podnikají odvážnou výpravu na Bílý potok, spojenou s přenocováním ve stanech, Orli s Myškami jedou na cyklovýpravu na Hornek. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také vypalovanou dřevěnou placku (starší) nebo diplom (mladší). A kdo že letos ty vypalované placky a diplomy vybojoval? Nejprve mladší: u Žabek Markétka Šťastná-Méďa, u Ještěrek Barbora Pytlová-Babů, z Modrých Gepardů byl nejlepší Tomáš Raab, ze Zelených Gepardů Ondra Brabec, z Racků vyhrál Honza Šmerda a z Křižáků Vojta Slavík. Starší: u Bobrů vítězí Petr Vostal-Daam, u Orlů Jan Pisklák-Džany, u Myšek Markétka Kolaříková-Berta, u Včelek Kristýna Trundová -Maikiki.

  V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.

  Tábor se koná už počtvrté v Baldovci, na stejné louce jako loni. Účastní se ho 64 členů oddílu. Sluníčko však letos svítí málo, počasí je spíše podmračené. Oč méně je koupání, o to více času trávíme v lese.

  Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Oproti loňsku je však mladších členů mnohem více, proto je také podsad o čtyři více, zatímco dvě týpí oproti loňsku chybí. Páteří programu je jako každoročně celotáborová hra. Nad tématem jsme před táborem strávili mnoho hodin v diskusích, ale vyplatilo se. Zvítězilo téma Indiana Jones a Království křišťálové lebky, inspirované stejnojmenným filmem. Šest expedic po sedmi členech se snažilo získat křišťálovou lebku a tu pak umístit na správné místo. K tomu bylo nutné překonat řadu překážek – ty symbolizovaly milníky na hracím plánu. Myslím, že 22 etap v nichž expedice změřily svoje síly, se účastníkům velmi líbilo. Vítězství nakonec patřilo expedici s názvem Oslíci ve složení Martin Peschl-Koumes, Lukáš Trunda-Lojza, Barbora Pytelová-Babů, Dan Pokorný, Pavla Doležalová-Ofi, Martinka Šlesingerová a Hanka Švarcová-Hihňa.

  Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v zatopeném lomu nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A co teprve bojové hry, noční přepady a boje o vlajku! Pro skauty a skautky nechyběl tradiční noční výsadek. V rámci družinového programu se trénovala plavba na raftu (Orli, Myšky), stavěly se lesní chýše (Křižáci), vyráběly se ozdoby z bavlnek (Ještěrky), připravovalo se maso na rozpálených kamenech (Gepardi, Žabky, Racci) nebo se podnikaly krátké výpravy do okolí. I skautské stezky přišly na řadu, u závěrečného ohně pak skládalo slib 5 vlčat a to Jirka Bartůněk, Martin Bartůněk, Lukáš Křenek, Tomáš Procházka a Jirka Hamerský.

  Zvláštní kapitolu pak tvořil program roverů: Paintball, GPS orienťák v terénu, stavba mostu přes říčku, čtyřdenní výprava do Toulovcových maštalí, přeměna tý-pí na „Mordor“ – to je jen malá ochutnávka z jejich bohatého programu.

  Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš případ. Je tu totiž Letního kina Bouda. Počasí nám přeje, promítáme 3 večery za sebou různé filmy. Většinou se sejde kolem 20 diváků, největším tahákem jsou asi Vratné lahve. Také plánujeme nábor a snažíme se přijít na to, proč máme tak malý úspěch při náboru děvčat.

  Počátkem září pořádáme ve škole nábor, vzniká nová chlapecká družina Draků pod vedením Jury Hodka a nováčci přicházejí i do Žabek, Ještěrek, Gepardů a Racků.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 81 členů oddílu, z toho je 17 nováčků. Po schůzce promítáme film z letošního tábora a zájemců o shlédnutí je plná Trojka!

  A rozjíždí se družinová činnost. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav – Draci jdou na Santon, Včelky do Střelic, Roveři do Hostěradic a do znojemského podzemí, Křižáci nocují na Boudě stejně jako Žabky, Ještěrkymíří na Ponor, do Technického muzea a na hvězdárnu, Modří Gepardi jdou do Mariánského údolí a také nocují na Boudě.

  Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Účastní se jí kolem 40 soutěžících a asi 20 draků. Smůla je, že vůbec nefouká vítr. Mistrem Drakyády se stávají Alča a Tom Riglovi s drakem Soplíkem.

  Na konci října se jede na 4 dny do Doubravníka. Výpravy se účastní 33 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená. Nejen, že základnu místních skautů, kde jsme ubytováni, velmi dobře známe, ale lákavé je i okolí. Hrad Pernštejn, Boračské lesy…

  V listopadu pak pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 17 junáků z 9 středisek. Listopadová oddílovka se koná opět v bazéně a má úspěch. Kromě toho neustává ani družinová činnost – Trapeři jedou na tři dny na Ponor, Ještěrky podnikají dvojdenňák do Podomí a Draci jedou zkoumat podzemí Květnice. A ještě jedna dobrá zpráva: bývalý člen oddílu Miloš Hotař nám zrobil novou krásnou latrínku.

  Začíná prosinec a je tu Mikuláš. Besídku oddíl opět nepořádá (přijde nám, že je nějak „přebesídkováno“), zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Aby ne, jeden Mikuláš jeden Anděl a trojice čertů, to je solidní sestava!!! Ani tak nestíháme všechny, koho bychom chtěli navštívit…

  Počátkem prosince Ještěrky jedou na Stránskou skálu, kam o týden později razí i Racci s Křižáky. A v  polovině posledního měsíce roku nemůže chybět výprava oddílové rady na roubenku u Horní Marikové v Javorníkách. Jede nás letos dvanáct, počasí je spíše jarní, podobně jako předloni. Hrajeme spoustu her a akce je to velmi vydařená.

  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny a diplomy. Oproti počátku léta se galerie vítězů poněkud změnila. U Orlomyší vyhrál Milda Staněk, u Včelek Daniela Kalvodová – Dalmatin, u Racků kov nejcennější získává Honza Šmerda, u Zelených Gepardů Bob Havrlík, u Modrých Gepardů Adam Šumný, u Křižáků Lukáš David Petřík – Corado, u Draků Jakub Hodek, u Žabek Markéta Šťastná – Méďa a u Ještěrek Katka Levová. Odměněni jsou i jedinci, kteří měli od září až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Ti dostávají krásné plyšáky. Vánoční schůzky se zúčastnilo 58 členů oddílu.

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již posedmnácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejím vítězem je letos Jakub Hodek.

  Hokej na zamrzlém rybníku Hádku se letos nekoná, protože mrznout začíná až před Silvestrem. Ale v lednu…

  Rok 2009

  „Změna je život“ pravil kterýsi klasik a Covey k tomu dodává, že změna je jedinou jistotou, kterou člověk v životě má. Pro oddíl to platí úplně stejně, chce se mi dodat. A že těch změn v životě oddílu v roce 2009 bylo! Co zůstalo stabilním, je počet registrovaných členů. Ten se již léta pohybuje kolem stovky a letos to bylo 97. K tomu naše základna a intenzivní, bohatá činnost pevně ukotvená ve skautských myšlenkách. Co naopak prošlo velkými změnami byly družinky. Do těch jsou děti podle věku a pohlaví rozděleny. Dětská parta je přirozenou formací (kdo z nás si v mládí nepřál, do nějaké party patřit?), proto jsou družiny základními funkčími prvky oddílu.

  Nejmladší Žabky po táboře splynuly s Včelkami a jejich definitivní vedení převzala od Terky Bulové Daniela Kalvodová-Dalmatin. Ještěrek přibývá téměř geometrickou řadou, na jejich vedení se podílí kromě Petry Ťápalové-Ťapky i Michal Benkovič-Bengi. Smíšenou družinu Morlů vede Renča Hodková. Chlapeckých družinek jsme měli od ledna pět, po táboře se zánikem Zelených Gepardů snížil na čtyři. Racky vede Vítek Staněk, Zelené Gepardy až do tábora vedl Jirka Tihon–Juris. Modré Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a pomáhá mu Sandra Dlapalová-Pasta. Křižáci jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé. Po letních prázdninách 2008 pak vznikla ještě jedna nová družinka mladších chlapců, Draci. Jejich počet v průběhu roku 2009 stoupl na 15 a vede je Jiří Hodek-Jura.

  Sestavu doplňují Roveři, což je kmen starších členů nad 15 let.Činnost vyvíjel pod vedením Radka Krištofa-Saigona, ovšem na jaře zanikl. Po táboře jej obnovila dvojice o generaci straších bývalých roverů Jirka Obzina-Radar a Radek Joura-Šnyclík a pod jejich vedením se kmen funguje dál.

  Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také vůdce chlapeckého kmene Petr Červinka-Uzel, vůdkyně dívčího kmene Ludmila Václavíková-Teta, revizor Milan Kyselka – Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal, správce našich webových stránek a táborový kuchař Michal Benkovič–Bengi a čestný člen Bořivoj Hodek–Bóřa.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je krásné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Uzla, pokročilé má na starost Jura. Občas, spíše nepravidelně, se konají posezení při kytaře.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2009 velmi bohatá.

  V průběhu ledna zorganizovali skauti zápas v hokeji na zamrzlém rybníku, Draci, Morli a Gepardi pak podnikli cestu do haly Bongo, kde se skvěle bavili.

  Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách následuje tradiční trojdenní celooddílová výprava do Skleného nad Oslavou, které se účastní víc než 30 členů oddílu. Spíme v úžasném srubu a myslím, že na tuto vydařenou výpravu dlouho nikdo z účastníků nezapomene.

  V polovině února se koná také další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl tyto kurzy organizuje již mnoho let, přednášející jsou také z řad členů oddílu. Únorová oddílovka probíhá na rozdíl od té lednové na sněhu.

  Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás 48. Oheň opět zaplál na zřícenině Horákovského hradu, desítka nováčků, zde skládala svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní přání při svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách.

  V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Draci jdou na Klucaninu a na Stránskou skálu, Ještěrky na Babí lom a do Toulovcových maštalí, Včelky aŽabky na Ponor, Racci a Křižáci do Technického muzea a Morli do Bonga. Dubnová oddílovka je ve znamení velké terénní bojové hry, nazvané Policajti a pašeráci.

  Květen je ve znamení dalších výprav. Draci jedou do Jedovnic a na ostrov Šárka, Ještěrky táboří na Bílém potoce, Morli spolu s některými členy oddílové rady splavují na raftu řeku Moravici… Kromě toho v květnu pořádáme skautský turnaj v malé kopané. Účastní se ho 6 družstev a vládne zde pohodová, doslova skautská atmosféra. Oddílová schůzka se koná opět venku, ústředním bodem programu je hra Golem.

  A je tu červen a s ním i další z vrcholů oddílové činnosti, totiž oslava 90. výročí skautingu ve Šlapnicích. Pořádáme ji na základně a zveme kromě současných čelenu s rodiči také členy bývalé a další hosty. Griluje se prasátko, soutěží v mnoha disciplínách, sledují se filmy z táborů, prohlížejí kroniky… Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také diplom. A kdo že letos ty diplomy vybojoval? U Žabek Markéta Šťastná-Méďa, u Ještěrek Katka Levová, u Draků Kubík Hodek, u Racků Láďa Švarc-Lentil, u Křižáků Vojta Slavík, u Modrých Gepardů Dan Dlapal, u Zelených Gepardů Tomáš Linhart-Levhart, u Orlomyší Markéta Kolaříková-Berta s Janem Pisklákem-Džanym a u Včelek Kristýna Trundová Majkiki.

  V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.

  Tábor se koná na novém místě, na louce nedaleko obce Lesní Jakubov na ČM vysočině. Účastní se ho asi 60 členů oddílu. Sluníčko letos svítí hodně, je však vlhko jako v tropech a taky dost prší.

  Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Oproti loňsku je však mladších členů mnohem více, proto je také podsad více (čtyři nové jsme nechali vyrobit před táborem), zatímco dvě týpí oproti loňsku chybí. Ani letos nechyběla na táboře celotáborová hra. Téma „Z pohádky do pohádky“ reflektovalo fakt, že na táboře letos převažovali mladší členové. Čtyřicet dětí bylo rozděleno do 8 skupinek po 5 a jejich úkolem bylo pomoci Večerníčkovi dát dohromady popletené pohádky. Nejlépe se to podařilo skupince nazvané Večerníčci ve složení Vojta Slavík, Lukáš Trunda, Dorka Levová, Klárka Klíčníková a Barbora Jílková.

  Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v nedaleké přehradě nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A co teprve bojové hry, noční přepady a boje o vlajku! U závěrečného ohně pak skládalo slavnostní slib 6 skautek, 7 skautů, 4 světlušky a 3 vlčata.

  Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš případ. Je tu totiž Letního kina Bouda. Počasí nám přeje, promítáme 2 večery. Většinou se sejde kolem 20 diváků, největším tahákem jsou asi Rychlé šípy.

  Počátkem září se schází oddílová rada a shoduje se v tom, že letos nábor ve škole pořádat nebudeme. Dáváme jen leták do nástěnky a nováčci přicházejí na zahajovací schůzku. Je legrační, že letos jich přichází skoro stejně jako loni po náboru ve škole.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 65 členů oddílu, z toho je 6 nováčků.

  A rozjíždí se družinová činnost. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav – Draci jdou na Podvrší a do Technického muzea, Ještěrky do Moravského krasu na koloběžkách a do Jungle parku, Racci na kolech do Mariánského údolí, Křižáci nocují na Boudě, Modří Gepardi jdou do Bonga, Žabky na dva dny do Vážan. Obnovený roverský kmen vyráží na Ponor a také do vyškovského Akvaparku.

  Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Účastní se jí kolem 45 soutěžících a asi 25 draků. Mistrem Drakyády se stává Barbora Pytelová-Babů s drakem Batem.

  Na konci října se jede na 4 dny do Toulovcových maštalí. Výpravy se účastní 38 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená. Sice takovou zimu na zimní výpravě už dlouho nepamatuju, na druhé straně hezčí místo a lepší základnu bychom stěží našli.

  V listopadu pak pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 16 junáků ze 7 středisek. A neustává ani družinová činnost – Draci podnikají dvojdenňák do Podomí, Křižáci a Racci jedou na Býčí skálu, Ještěrky na Věžnici, Gapardi do Bonga

  Začíná prosinec a je tu Mikuláš. Besídku oddíl opět nepořádá (přijde nám, že je nějak „přebesídkováno“), zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Aby ne, jeden Mikuláš jeden Anděl a čtveřice čertů, to je solidní sestava!!! Ani tak nestíháme všechny, koho bychom chtěli navštívit…

  Tradiční výprava do Horní Marikové v Javorníkách se letos nekoná.

  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší tři z každé družiny dostávají věcné ceny a diplomy. Oproti počátku léta se galerie vítězů změnila jen málo.U Žabek je třetí Kristýna Naušová-Kiki, druhá Makča Naušová a první Markéta Šťastná-Méďa. Následují Ještěrky, kde se od jara změnilo jen třetí místo. To po Babů a Kačce Levové vybojovala Marťa Šlezingerová. U Draků jakbysmet, jen loňského bronzového Toma Rigla vystřídal Honza Kostrhun-Kostra, druhé a první místo obsadili Jakub a Filíš Hodkovi. U Křižáků zvítězil Vojta Slavík, u Racků Jan Šmerda-Hanz takže vlastně jediné překvapení nastalo u Gepardů, kde přední místa obsadili bratři Tíhové. Po vyhodnocení bodování byli odměněni také ti s nejlepší účastí-mnozí si hned začali lámat hlavu s obdrženým hlavolamem. Vánoční schůzky se zúčastnilo 59 členů oddílu.

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již posedmnácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejím vítězem je letos Jakub Hodek.

  Hokej na zamrzlém rybníku Hádku se letos nekoná, protože mrznout začíná až před Silvestrem. Ale v lednu…

  Rok 2010

  Rok se sešel s rokem a je tu zase příležitost ohlédnout se za činností oddílu v roce 2010. V tomto roce měl oddíl 94 řádně registrovaných členů. Zanikl roverský kmen, který nedokázal najít směr a jednotící myšlenku svojí činnosti. Naopak, nepočetná nejstarší družina Morlů se po náboru v září změnila ve smíšené Pumy a 3 bývalí Morli: Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany a Jan Malcánek-Malta se ještě spolu s Janem Řezníčkem-Pavoukem ujali jejich vedení. Ještěrky si udržely pozici největší a taky nejpodnikavější družiny oddílu, fungují pod vedením Petry Ťápalové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho. Nejmladší Žabky vede Daniela Kalvodová-Dalmatin a pomáhá jí Kristýna Trundová-Majkiki. Chlapecké družinky jsme měli od ledna čtyři. Nejstarší Racky vede Vítek Staněk, Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a pomáhá mu Sandra Dlapalová-Pasta. Křižáci jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé. Poslední družinka nejmladších chlapců se jmenuje Draci a vedu je já, Jiří Hodek-Jura spolu s Renčou Hodkovou.

  Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také vůdce chlapeckého kmene a učitel v kytarové škole Petr Červinka-Uzel, revizor Milan Kyselka-Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal, správce našich webových stránek a táborový kuchař Michal Benkovič–Bengi, členka oddílové rady Ludmila Václavíková-Teta a čestný člen Bořivoj Hodek–Bóřa.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je příjemné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Uzla, pokročilé má na starost Jura. Od září se počet žáků ve škole zvýšil na 15, což je naprostý historický unikát. Občas, spíše nepravidelně, se konají také posezení při kytaře, kterým říkáme kytarové mejdany.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2010 velmi bohatá.

  Na konci ledna o pololetních prázdninách všechny družinky vyráží na tradiční trojdenní celooddílovou výpravu do Doubravníka. Účastní se jí 28 členů oddílu. Spíme v klubovně místních skautů, a protože napadla spousta sněhu, program je převážně zaměřen na zimní hry.

  V polovině února se koná další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl tyto kurzy organizuje již mnoho let, přednášející jsou také převážně z řad členů oddílu. Oddílová rada vyráží na tradiční akci do Horní Marikové. Únorová oddílovka neprobíhá na rozdíl od té lednové na sněhu. Ten se změnil v bláto, takže jsme zalezlí v Boudách a hrajeme hry.

  Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás o 10 víc než loni, 58. Oheň opět zaplál na zřícenině Horákovského hradu, sedm vlčat a desítka skautů, zde skládala svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní přání při svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách. Jinak Draci vyrážejí na Ostrou Horku, Ještěrky do Lesního Jakubova, Racci nocují na Boudě a koná se také první Jarní kino Bouda. Morli plánují vyrazit do Čestlického akvaparku, akce se ale nakonec nekoná.

  V dubnu vyjíždějí družinky na další výpravy. Draci jedou do Jeskyně Blanických rytířů, Ještěrky na Plánivy, Žabky na chatu do Šlapanic, Racci, Gepardi a Křižáci na Tři studně. Na dubnové oddílovce konečně sledujeme film z tábora 2009. Má obrovský úspěch.

  V květnu Draci jedou do Doubravníka na Závod vlčat a světlušek. V silné konkurenci obsazují (ač věkem nejmladší) krásné čtvrté místo a o fous jim uniká postup do krajského kola. A stíhají také první vodáckou výpravu na řeku Svitavu. Ještěrky jedou na výpravu do Josefovského údolí a pořádají Městský víkend, Morli spolu s některými členy oddílové rady splavují na raftu řeku Moravici. Oddílová schůzka se koná opět venku, ústředním bodem programu je jako každoročně terénní hra Golem.

  A je tu červen. Draci vyrážejí na Zlobici, jinak je tento měsíc hlavně ve znamení příprav letního tábora. Chystáme tábořiště na novém místě nedaleko obce Jedov. Hrabeme zde posekanou trávu a zkoumáme okolí. Oddílová rada dokonce za účelem příprav celotáborové hry jede na víkend na jeskyňářskou základnu nedaleko Holštejna. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také diplom. A kdo že letos ty diplomy vybojoval? U Žabek Markéta Naušová, u Ještěrek Klára Pytelová-Kiki (světlušky) a Barbora Pytelová-Babů (skautky), u Draků Filíš Hodek, u Racků Jan Šmerda-Hanz, u Křižáků Cyril Zemánek, u Gepardů Dan Dlapal a u Morlů Jan Malcánek-Malta.

  Tábor se koná na novém místě, na louce nedaleko obce Jedov na ČM vysočině. Účastní se ho asi 60 členů oddílu. Sluníčko v červenci svítí hodně (na rozdíl od května a června, které skoro celé propršely) a tak přichází vhod jez na řece Oslavce, ke kterému je to z tábora necelých 500 metrů…

  Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Oproti loňsku je starších členů mnohem více, proto je také o tři týpí víc než loni a podsad naopak méně. Ani letos nechyběla na táboře celotáborová hra. Téma „Piráti“ bylo velmi dobře volené a mělo u dětí skvělou odezvu. Čtyřicet táborníků bylo rozděleno do 8 skupinek po 5 a jejich úkolem bylo – jak jinak – najít poklad. Nejlépe se to podařilo skupince nazvané Jedové ve složení Vojta Slavík, Lukáš Trunda, Sisi Řeháková, Honza Kostrhun a Zuzka Doležalová.

  Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v nedaleké řece i vzdálenějším rybníku nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A co teprve bojové hry, noční přepady a boje o vlajku! U závěrečného ohně pak deset nováčků skládá slib a dvanáct skautů a skautek získává nášivku odborky „Tábornická zkouška”.

  Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš případ. Je tu totiž Letní kino Bouda. Počasí nám přeje, promítáme 4 večery. Většinou se sejde kolem 25 diváků, největším trhákem je asi Alenka v říši divů.

  Koncem srpna se schází oddílová rada a plánuje nábor ve škole. Dáváme také letáky do nástěnky a na plakátovací plochy. Nováčci přicházejí na zahajovací schůzku a kromě doplnění stávajících družinek vzniká také nová družina s názvem Pumy.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 71 členů oddílu, z toho je 11 nováčků.

  A rozjíždí se družinová činnost. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav – Draci jdou na Babí lom a do Jungle parku, Ještěrky do Trenckovy rokle, Racci, Křižácia Gepardi jdou do Jungle parku, Žabky do ZOO. Nová družina Pumy nocuje na Boudě a vyráží do Jeskyní na Říčky.

  Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Přestože ve stejném termínu pořádají konkurenční akce různá politická sdružení (je před volbami), účastní se jí kolem 50 soutěžících a asi 30 draků. Mistrem Drakyády se stává Jan Kostrhun-Kostra s drakem Kyklopem, vítězem hlasování diváků pak je Vojta Slavík s čínským desetidrakem. Po Drakyádě se opékají špekáčky na ohni a vůbec je zábava. A nemůžu zapomenout na skautský turnaj v malé kopané, který organizovali Breptal s Hukanem a kde jsme obsadili druhé místo (za prvními Pozořicemi) a na rozdílové zdravotnické školení pro 70 zájemců.

  Na konci října se jede na 4 dny do Ratíškovic. Účast na této výpravě překonala všechny oddílové rekordy, zúčastnilo se jí 60 členů oddílu. Koupeme se v lomu i v krytém bazénu, řádíme na šlapacích drezínách a navštěvujeme Milotický zámek. Na listopadové oddílovce se koná premiéra filmu z tábora, který zpracoval letos poprvé Bengi. A myslím, že výsledek jeho práce v mnohém předčí i díla jeho předchůdců, profesionálů v oboru.

  V listopadu pak pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 18 junáků ze 6 středisek. A neustává ani družinová činnost – Draci podnikají výpravu na Výhon, Racci jedou na trojdenňák do jeskyní, Ještěrky na koloběžky do Moravského krasu a pěšky na Brněnskou přehradu, Pumy do Kohoutovického akvaparku

  Začíná prosinec a je tu Mikuláš. Besídku oddíl opět nepořádá (přijde nám, že je nějak „přebesídkováno“), zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Aby ne, jeden Mikuláš jeden Anděl a čtveřice čertů, to je solidní sestava!!! Ani tak nestíháme všechny, koho bychom chtěli navštívit…

  Tradiční předvánoční výprava do Horní Marikové v Javorníkách se letos nekoná, plánujeme ji na únor 2011.

  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka za účasti 71 členů oddílu a hostů, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny a diplomy. Oproti počátku léta se galerie vítězů malinko změnila.Výrazně jsme inovovali i ceny a systém. Cen bylo na výběr 11 a to: komix Asterix, uzlovačka, nůž Opinel, barevná termoska, šátek s ornamenty, plyšový medvěd se skautským šátkem na krku, házecí disk, čelovka, dalekohled, hra Monopoly Deal a celta. Co se systému týče, protože některé družinky jsou velké a jiné menší, odměňovalo se následujícím klíčem: Ještěrky 3 starší a 3 mladší (vyhrála Klára Pytelová-Kiki a Barbora Pytelová-Babů), 5 Draků (vyhrál Kuba Hodek), 5 Pum (vyhrála Kačka Šiková), 4 Křižáci (vyhrál Lukáš Petřík-Balvan), 4 Gepardi (vyhrál Dan Dlapal), 3 Racci (vyhrál Jan Šmerda-Hanz) a 3 Žabky (vyhrála Makča Naušová).

  Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již posedmnácté, je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejím vítězem je letos v kategorii mladších Jakub Hodek a v kategorii straších Makča Kolaříkov.

  Rok 2011

  Rok 2011 bude určitě v historii oddílu patřit k těm úspěšným. Proč? Dařilo se nám navázat na činnost z předchozích let a i přes spoustu změn jsme se posunuli dál. Také je hodně důležité, že se nám podařilo udržet počet členů – v našem oddíle se jich registrovalo 97. Co se změn týče, největší se odehrála u družiny Žabek. Vedení po táboře převzal od dvojice Dalmatin+Majkiki Elektronek, který s námi již mnoho let jezdí na tábory a dříve vedl i vlastní oddíl. Tato změna družině jednoznačně prospěla, vždyť jen za podzim uspořádaly Žabky tři pěkné výpravy a zlepšila se i účast! Další příjemnou událostí bylo uspořádání čekatelského kurzu a zkoušek u nás na Boudě v červnu. Složili je Malta, Makča, Džany, Kartáček a Hukan. A do třetice – výuku v kytarové škole pro začátečníky převzal na podzim od Uzla Kartáček a mohu li soudit, vede si dobře. K těm méně příjemným záležitostem patří podzimní odchod Lídy po 11 letech práce v oddíle a také odchod Dalmatina a Majikiki. Na druhé straně v září přišla spousta nováčků nejen k nejmladším (a také v současnosti nejpočetnějším) Pumám, ale i ke Křižákům, či Gepardům. A to jsme prosím vůbec nedělali na škole nábor! Přišel dokonce i jeden staronováček, Filého brácha Robin, který se zapojil do vedení Křižáků. Zmiňuji-li novinky, nemůžu zapomenout ani na Maltův příspěvek. Malta si vzal na starost ubytování na Boudě (zájem mezi členy jiných oddílů roste!), vytvořil pěknou aplikaci na oddílovém webu a postaral se, aby vše fungovalo. A když už jsme u toho internetu, Vítek pro změnu založil oddílový profil na Facebooku.

  V jaké sestavě tedy náš oddíl vstupuje do roku 2012? Smíšené Pumy mají v čele stále trojici vedoucích: Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany a Jan Malcánek-Malta a scházejí se každý pátek. Ještěrky si udržely pozici nejpodnikavější družiny oddílu (uspořádaly nejvíce výprav!), fungují pod vedením Petry Ťápalové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho a scházejí se ve čtvrtek. O něco mladší Žabky vede Jirka Doležal-Elektronek a jejich pravidelné schůzky se konají ve středu. Chlapecké družinky jsou v oddíle čtyři. Nejstarší Racky vede Vítek Staněk, schází se v pondělí. Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a schází se v úterý stejně jako Křižáci. Ti jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé a pomáhá mu jeho brácha Robin Petřík-Spánek. Poslední družinka se jmenuje Draci. Jsou to nejmalší chlapci a vedu je já, Jiří Hodek-Jura spolu s Renčou Hodkovou.

  Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů v pondělí a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také zástupce vůdce oddílu Petr Červinka-Uzel, revizor Milan Kyselka-Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal a čestný člen Bořivoj Hodek–Bóřa.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je příjemné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Kartáčka, pokročilé má na starost Jura. Od září se počet žáků ve škole zvýšil 5+5, což je ideální počet. Na těch, co doma poctivě cvičí, jsou znát neskutečné pokroky… Občas, spíše nepravidelně, se konají také posezení při kytaře, kterým říkáme kytarové mejdany. A v plné parádě se oddílové kytaristé mají šanci předvést na táboře.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně. No a k oddílovým tradicím už patří podzimní čtyřdenňák, zimní trojdenňák, Vítání jara a samozřejmě již zmíněný tábor.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2011 velmi bohatá a plná skvělých akcí.

  lednu jede oddílová rada na trojdenní výpravu do Horní Marikové, Draci vyrážejí na Obřanský hrad a zkoušejí rozdělávání ohně na sněhu. O týden později se koná oddílovka v bazéně vedle šlapanické školy Na konci ledna o pololetních prázdninách celý oddíl vyráží na tradiční trojdenní celooddílovou výpravu do Skleného nad Oslavou. Účastní se 34 členů oddílu. Přespáváme ve srubu zvaném Bobří hrad a přesto, že na začátku výpravy je všude spousta sněhu, konec připomíná spíše jaro. Prostě nastala blesková obleva.

  V polovině února se koná další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl tyto kurzy organizuje již mnoho let, přednášející jsou také převážně z řad členů oddílu. Ještěrky vyráží na výpravu ke Třem smrkům, Gepardi a Křižáci zase do Bonga. Únorová oddílovka v Bengiho režii má název Videostop a kdo přišel, určitě nelitoval.

  Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás rovných 60. Oheň opět zaplál na zřícenině Horákovského hradu, 14 nováčků zde skládalo svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní přání při svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách. Březnovou oddílovku plánují „Morli“ a nese se ve znamení AZ kvízu a Lovců orchidejí.

  dubnu vyjíždějí družinky na další výpravy. Draci jedou do Kohoutovického akvaparku a také do Řikonína, kde si vaří na ohni polévku. Ještěrky na Novodvorský ponor, Žabky do Vážan, Gepardi a Křižáci do Němčiček. Na dubnové oddílovce se koná jarní Olympiáda 2011.

  V květnu Ještěrky jedou na Bílý potok a také do Kamenné, Draci na Křivoš-nekřivoš. Oddílovka se jako každoročně koná venku – terénní hra Golem u účastníků s čísly na čele a hordou přepadačů v zádech má ohromný úspěch. Vítězí v ní trojice Vojta Slavík, Klárka Klíčníková a Janča Cimprychová, Zapomenout nemohu ani na odpoledne rukodělných činností, kterého s zúčastnilo přes 40 zájemců.

  Je tu červen. Racci vyrážejí na Holštejn, jinak je tento měsíc hlavně ve znamení příprav letního tábora. Oddílová rada opět za účelem příprav celotáborové hry jede na víkend na jeskyňářskou základnu Ditrich. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také diplom. A ještě před koncem schůzky promítáme ve Trojce jeden podařený díl ze seriálu MASH. Co myslíte, proč?

  Ano uhodli jste, stejně jako bystří druhooddíláci. A i ti méně bystří pochopili, když jim poslední školní den přišel povolávací rozkaz. MASH (Bengiho nápad) bude tématem letošní celotáborové hry!

   Tábor se koná první tři týdny v červenci opět na louce nedaleko obce Jedov na ČM vysočině. Účastní se ho asi 60 členů oddílu. Sluníčko v červenci svítí hodně, první polovinu tábora skoro nepřetržitě a tak přichází vhod jez na řece Oslavce, ke kterému je to z tábora necelých 500 metrů… Druhou půlku tábora sice občas zaprší, ale proti srpnu je to pořád ještě čajíček.

  Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Jedno tý-pí máme letos zcela nové stejně jako 5 podsad. A téma celotáborové hry MASH bylo velmi dobře volené a mělo u dětí úžasnou odezvu. Čtyřicet osm mladších táborníků bylo rozděleno do 8 skupinek po 6 a jejich úkolem bylo zachraňovat životy válečných obětí. Nejlépe se to podařilo skupince ve složení Lea Mantlová, Lukáš Trunda-Lojza, Tobiáš Poláček-Tobík, Jirka Dočkal-Dvouhlavý, Marie Procházková-Mery a Beáta Zemanová-Betty.

  Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v nedaleké řece i vzdálenějším rybníku nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A co teprve bojové hry, noční přepady a boje o vlajku! U závěrečného ohně pak několik nováčků skládá slib a mnoho skautů a skautek získává nášivku odborky „Tábornická zkouška”. Však taky zmínka o našem táboře zazněla i v TV 21.

  Koncem srpna se schází oddílová rada a plánuje zahajovací schůzku. Také padlo rozhodnutí, že nábor letos dělat nebudeme.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 68 členů oddílu, k tomu navíc přišlo i 7 nováčků. A rozjíždí se družinová činnost. Draci jdou na Křivoš a Bybylon, o víkend později také do Jungle parku, Pumy vyrážejí v hojném počtu na Babí lom, Ještěrky do Bílých Karpat. Velké změny probíhají u Gepardů, kde Kartáček nachází sílu k personální obměně, kterou dlouho (možná až příliš) odkládal. Družince však změny jednoznačně prospěly.

  Tradiční říjnovou akcí podzimu pak je Drakyáda. Počasí nám vyšlo skvěle – svítí sluníčko a při tom fouká, účast draků byla také výborná (přes 30). Vítězí drak Alči Riglové Pepa, druhý je Orel Mery Procházkové a třetí Kyklop Honzy Kostrhuna. Po Drakyádě se opékají špekáčky na ohni, brambory v popelu a vůbec je zábava. Na konci října se jede na 4 dny do Rusavy na základnu, kterou domluvil Elektronek. Účast sice není tak skvělá, jako loni v Ratíškovicích, je nás „jen“ 36, zato jsme připravili tolik nových her, že účastníci jen žasli. I výprava na vrchol Pardus stála zato. A jak skvělé počasí nás provázelo – babí léto jak má být.

  listopadu družinky opět vyrážejí na výpravy – Draci na Malý chlum, Žabky do Zahrádky a na Bučín, Racci podnikají dvojdenňák na Ponor.

  Začíná prosinec, který je na akce snad nejbohatším měsícem roku. Už 2.12. pořádá dívčí část vedoucích další Rukodělný den s cílem umožnit mladším členům oddílu vyrobit dárečky pro své blízké. Hojná účast (téměř 50 lidí) už je skoro samozřejmostí. 5.12. je tu Mikuláš. Besídku oddíl opět nepořádá (přijde nám, že je čím dál, tím víc „přebesídkováno“), zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Po loňských zkušenostech jsme udělali drobnou změnu a sice oslovili jsme rodiče e-mailem a SMS a šli jen tam, kde měli zájem. 18.12. jdou Ještěrky do Bonga, Pumy a Draci nesou do lesa Kaštanovou nadílku pro zvířátka. Týden před tím Draci stíhají ještě výpravu na Nový hrad,

  K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka za účasti 64 členů oddílu, kde se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část roku. Nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny a diplomy. Vyhodnocuje a odměňuje se i nejlepší účast na akcích. A konečně Filé vyhlašuje výsledky velmi populární soutěže „Vyznáte se?“(organizoval ji průběžně celý rok) a předává vítězi krásný, ručně malovaný hrníček. Den po vánoční oddílovce se scházejí Racci, Gepardi a Křižáci a pořádají Zimní filmový maratón, během večera a noci zvládnou ve Trojce shlédnout 4 filmy. Oblíbeným prosincovým podnikem (posledním v roce), který se letos koná již poosmnácté, je Recesiáda. K osmnáctinám jsme se ji rozhodli inovovat. Vytopené Boudě vévodí čtyři stoly, u každého jeden vedoucí a jedna méně známá či úplně nová stolní hra. Drobné čokoládky pro vítěze a čaj atmosféru dokreslují. Pěkný konec vydařeného roku…

  Rok 2012

  Byl to 23. rok v novodobé historii oddílu, 93. od založení prvního skautského oddílu v našem městě. A událo se v něm mnoho zajímavého. Členská základna nijak výrazně nekolísala, registrovalo se kolem stovky členů. Na jaře Kartáček, Vítek a Filé úspěšně složili vůdcovské zkoušky. V květnu a červnu pak Draci zvítězili v okresním i krajském kole Závodu vlčat a světlušek o totem náčelníka a vlajku náčelní, čímž se nominovali na celostátní kolo do Litvínova. Na táboře naši nejmladší členové spali v šesti zcela nových podsadách a Křižáci v novém týpí, 60 mladších členů se účastnilo dvou celotáborových her oddělených pro mladší a pro starší. Koncem léta si pak náš oddíl opatřil nový úžasný nový raft. V září po táboře se pak rozdělila družina Pum na dívčí část, která si ponechala pod vedením Makči a Džanyho původní název a na chlapeckou část, kterou vede Malta s novou akvizicí Soňou, a která přijala název Tygři. V září také přišla spousta nováčků jak k nejmladším Pumám a Tygrům, tak i ke starším Drakům. V Litvínově pak Draci obsadili fantastické 2. místo, čímž nejen oddíl, ale celé Šlapanice pěkně zviditelnili na skautské mapě republiky. V listopadu vedoucí Křižáků Spánek úspěšně absolvoval zdravotnický kurz. A na podzim se také úspěšně rozvinula roverská činnost starších členů oddílu pod vedením Ťapky, Bengiho, Vítka a Filého.

  V jaké sestavě tedy náš oddíl vstupuje do roku 2013? Pumy mají v čele dvojici vedoucích: Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany a scházejí se každý pátek. Žabky vede Jirka Doležal-Elektronek a jejich pravidelné schůzky se konají ve středu. Nejstarší Ještěrky fungují pod vedením Petry Ťápalové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho a scházejí se ve čtvrtek. Chlapeckých družinek je v oddíle pět. Nejstarší Racky vede Vítek Staněk, schází se v pondělí. Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a schází se v úterý stejně jako Křižáci. Ti jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé a pomáhá mu jeho brácha Robin Petřík-Spánek. Nejmladší Tygry vede Jan Malcánek-Malta a Soňa Bednaříková, schází se v pátek. Poslední družinka se jmenuje Draci. Jsou to chlapci a vedu je já, Jiří Hodek-Jura spolu s Renčou Hodkovou.

  Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů v pondělí a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také zástupce vůdce oddílu Petr Červinka-Uzel, revizor Milan Kyselka-Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal a čestný člen Bořivoj Hodek–Bóřa.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, plánují výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je příjemné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, zájemce učí Jura.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně. Vedou ji vždy vedoucí, kteří mívají ten den schůzky a protože se dny oddílových schůzek střídají, na každého se dostane. No a k oddílovým tradicím už patří podzimní čtyřdenňák, zimní trojdenňák, Vítání jara a samozřejmě již zmíněný tábor.

  Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2012 velmi bohatá a plná skvělých akcí.

  lednu Draci spolu s Žabkami podnikají výpravu na Bílý potok a myslím, že na toto dobrodružství dlouho nezapomenou. Oddílovku organizuje Elektronek a koná se na ní premiéra filmu z tábora Jedov 2011, který zpracoval Bengi.

  Na počátku února vyrážíme na trojdenňák k Novému Městu na Moravě na skautskou chatu Mercedes. Zde si někteří členové vyzkoušeli, jaké je to chodit v polobotkách a riflích půlmetrovými závějemi sněhu. V půlce února se koná další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl tyto kurzy organizuje již mnoho let, přednášející jsou také převážně z řad členů oddílu. Žabky vyrážejí na výpravu na vrchol Holedná. Únorová oddílovka v Bengiho režii se koná částečně na sněhu, částečně ve Trojce a její náplní je skvělá poznávací soutěž.

  Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás 59. Oheň opět zaplál na zřícenině Horákovského hradu, nováčci zde skládali svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní přání při svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách. Březnovou oddílovku plánují Makča, Džany a Malta a koná se v bazéně. Draci také vyráží na výpravu ke Třem smrkům, Žabky na Rokytnou a Ještěrky na Pálavu.

  Duben je doslova měsícem družinových výprav. Draci jedou na Vildenberk, kde pořádají kuličkový turnaj, Ještěrky jdou na vrbové proutky a robí si postele do týpí, Žabky si vyšláply na hrad Veveří, Pumy pro změnu na Santon, Racci plánují cyklovýpravu. Dubnová oddílovka, to je bojovka ve Šlapanicích a tradiční dort.

  V květnu Žabky zkoumají štoly na Stránské Skále, Ještěrky, Křižáci, Racci a Gepardi se účastní muzejní noci, Draci vítězí na závodě vlčat a světlušek v Židlochovicích stejně jako na krajském kole v Krásensku. Odpoledne rukodělných činností se účastní přes 30 zájemců, oddílovka je ve znamení hry Na pustém ostrově.

  Je tu červen, další měsíc družinových výprav. Draci razí do Bonga, Ještěrky a Racci do Kamenné, Žabky na Oslavku, Křižáci, Racci a Gepardi do Brněnského podzemí. Oddílová rada chystá tábor opět na jeskyňářské základně Dytrych, před táborem se mohutně natírá šestice nových podsad a na závěrečné oddílovce se vyhlašují vítězové bodování. Poslední červnový týden je pak zasvěcený zcela tradičně chystání věcí na tábor…

  Tábor se koná první tři týdny v červenci opět na louce nedaleko obce Jedov na ČM vysočině. 60 mladších členů oddílu, 15 vedoucích. Pohoda. Počasí nám přeje, nálada je příjemná. Jen dvě celotáborové hry jsou docela náročné pro oba dva týmy vedoucích.

  Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. Téma obou celotáborových her je stejné – Templáři.

  Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v nedaleké řece i vzdálenějším rybníku nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A co teprve bojové hry, noční přepady a boje o vlajku! U závěrečného ohně pak několik nováčků skládá slib a mnoho skautů a skautek získává nášivku odborky „Tábornická zkouška”.

  Koncem srpna se konají tři večery Letního kina Bouda, následně se schází oddílová rada a plánuje zahajovací schůzku. Také zavádíme do trojky internet.

  Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září, účastní se jí rekordních 82 členů oddílu, přišlo i 11 nováčků. A rozjíždí se družinová činnost. Draci jedou do Litvínova na celostátní závod vlčat.

  Tradiční říjnovou akcí podzimu pak je Drakyáda. Počasí nám vyšlo tak napůl – krásně svítí sluníčko, ale vítr nefouká. Vítězí drak Alči Riglové. Po Drakyádě se opékají špekáčky na ohni, brambory v popelu a vůbec je zábava. Družiny podnikají spoustu výprav: Draci jedou na Chocholík, Pumy na Nový hrad, Žabky spolu s Tygry pokračují ve zkoumání Stránské Skály, Křižáci s Gepardy navštěvují Jungle Park.. Na konci října se jede na 4 dny do Pohledce na základnu Novoměstských skautů. Účast je pěkná, počasí už méně. Zažíváme první sněhovou chumelenici!

  listopadu družinky opět vyrážejí na výpravy – Draci na Lůčku, Žabky do Zahrádky, Pumy na Horákovský hrad… Taky se koná další zdravotnický kurz a Racčí rukodělný víkend.

  Prosinec je na akce opět snad nejbohatším měsícem roku. 5.12. je tu Mikuláš. Vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Po loňských zkušenostech jsme opět oslovili rodiče e-mailem a SMS a šli jen tam, kde měli zájem. 7.12. přezkoušení účastníků zdravotnického kurzu, 8.12. výprava Tygrů do akvaparku, 14.12. Rukodělky (velmi podařené!!!)

  14.12. Slavnostní oddílová rada v Triu, 15.12. Výprava Žabek na Chvojnici, 15.-16.12.Zimní nadílka pro zvířátka – Pumy, Tygři, Draci. K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka. Přišlo 77 členů oddílu. Kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocujeme bodování za podzimní část roku. Nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny a diplomy. Vyhodnocuje a odměňuje se i nejlepší účast na akcích. A konečně Filé vyhlašuje výsledky velmi populární soutěže „Vyznáte se“. Oblíbeným prosincovým podnikem (nikoli však posledním v roce), který se letos koná již podevatenácté, je Recesiáda. Loňská inovace se osvědčila a tak i letos vytopené Boudě vévodí čtyři stoly, u každého jeden vedoucí a jedna méně známá či úplně nová stolní hra. Drobné čokoládky pro vítěze a čaj atmosféru dokreslují. Pěkný konec vydařeného roku… A tou úplně poslední akcí je táboření Roverů v týpí na Bílém potoce.

  Rok 2013

  Již 24 let nepřetržitě funguje náš oddíl a v roce 2014 oslaví nejen kulatých 25 roků od svého založení, ale taky 95. výročí založení prvního skautského oddílu ve Šlapanicích. To bude jistě příležitost k velké oslavě, nyní se však pojďme ohlédnout za činností v roce 2013.

  Nejprve pár slov ke struktuře oddílu. V jeho čele stojí a jeho činnost řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů v pondělí. Vůdcem je MUDr. Jiří Hodek-Jura, zástupcm vůdce Vít Staněk-Vejt a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také, revizor Milan Kyselka-Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal a člen Petr Červinka-Uzel.

  A z jakých družin náš oddíl sestává? Ze čtyř dívčích a pěti chlapeckých. Pumy mají v čele dvojici vedoucích: Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany, Žabky vede Jirka Doležal-Elektronek, nejstarší Ještěrky fungují pod vedením Petry Benkovičové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho a naopak nejmladší jsou Veverky a ty vedou Barbora Pytelová-Babů a Hana Švarcová-Hihňa. Co se týče chlapeckých družinek, nejstarší Racky vede Vítek Staněk-Vejt, Gepardy vede Jan Barták-Kartáček, Křižákům šéfují dva bráchové Filip Petřík–Filé a Robin Petřík-Spánek. Nejmladší Tygry vede Jan Malcánek-Malta a Soňa Bednaříková, a poslední družinka se jmenuje Draci, vedu je já, Jiří Hodek-Jura spolu s Renčou Hodkovou.

  Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovka a další šifry, hmatové zkoušky, paměťové hry, soutěže v  přemýšlení, kvízy), praktickým dovednostem (zdravověda, orientace v přírodě, jak se chovat v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím, sportování, plánují a podnikají výpravy, zpívají a hrají hry.V průběhu jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým, spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který Junák odlišuje od jiných volnočasových aktivit. Nechceme děti jen něco naučit, vyplnit jejich volný čas. Naší ambicí je výchovné působení prostřednictvím kolektivu s pozitivním směřováním. Je příjemné pozorovat, jaký vliv má toto prostředí na všechny přítomné…

  Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad otevřena kytarová škola, hrát zde učí Jura. A každý první čtvrtek v měsíci se schází příznivci deskových her pod vedením Jirky Polického.

  Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně. Vedou ji vždy vedoucí, kteří mívají ten den schůzky a protože se dny oddílových schůzek střídají, na každého se dostane. No a k oddílovým tradicím už patří podzimní čtyřdenňák, zimní trojdenňák, Vítání jara a samozřejmě již zmíněný tábor.

  Kdybych měl zmínit nejdůležitější události roku 2013, pak na první místo patří úspěšný nábor a založení nové družiny Veverek. S tím souvisí i podařený rádcovský kurz, kterého se kromě vedoucích Veverek zúčastnili i dva starší členové – Vladimír Jelínek-Kanec z Racků a David Petřík-Corado z Křižáků. Oba se na podzim zapojili do vedení Tygrů a zdá se, že nám v nich dorůstají budoucí vedoucí. Mezi další úspěchy bych zařadil letní tábor na novém tábořišti na říčce Balince, kterého se zúčastnilo 57 mladších členů oddílu a 16 vedoucích.

  K dalším momentům, které náš oddíl posunuly dopředu, patří úspěšná žádost o dotaci od Jihomoravského kraje a také příspěvek od Města Šlapanice. Obojí nám v součtu umožnilo pořídit trojici nových stavů tý pí a dva gumové čluny Pálava. No a díky celodenní práci Uzla a vydatné pomoci mnoha ochotných tatínků se nám podařilo o prázdninách vztyčit sloup na uskladnění tyčí na týpí. Možná se Vám to bude zdát jako maličkost, ale on ten sloup váží skoro 400 Kg a pojmout těch tyčí musí skoro 200!.

  Co se týče akcí, kromě tábora, zdravotnických kurzů a rádcovského kurzu musím zmínit tradiční Vítání jara, kterého se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí (-9°C a silný vítr) 51 druhooddíláků. To je snad nejlepší důkaz, že naši členové jsou opravdoví nadšenci, které jen tak něco neodradí! Zapomenout nemůžu ani na zimní trojdenňák do Olomouce a podzimní čtyřdenňák do Doubravníka. Dalších hezkých akcí ale bylo mnohem víc, ať už oddílových nebo družinových. Posuďte sami:

  12.1. Posezení Racků a Ještěrek v Klubu cestovatelů
  18.-19.1 DračíSněhojezdec a Dračí hokej, nocování na Boudě
  18.-19.1. Tygři nocují naBoudě a jdou do Bonga
  19.1. Výprava Žabek na Bobravu
  23.1.  Lednová oddílovka
  1.-3.2.  Celooddílová zimní výprava do Olomouce
  21.2.  Únorová oddílovka
  22.-24.2 Zdravotnický kurz
  1.-2.3. NocováníPum na Boudě a výprava do Akvaparku
  2.3. Výprava Žabek do Rájce-Jestřebí
  2.-3.3. Racčínoční filmový klub
  2.-3.3. VýpravaDraků na Oslavku
  7.3.  Odpoledne stolních her
  8.3. Přezkoušení účastníků ZK
  15.3. Březnová oddílovka
  23.-24.3. Vítání jara
  27.3.  Doškolovací zdravotnický kurz
  4.4.  Odpoledne stolních her
  5.-6.4. DračíLaser game a nocování na Boudě
  5.-7.4. VýpravaŽabek do Zahrádky
  12.-13.4. Výprava Pum do Bongaa nocování na Boudě
  12.-13.4. Výprava Racků aJeštěrek do Jungle Parku a nocování na Boudě
  14.4.  Výprava oddílové rady na nové tábořiště
  22.4. Dubnová oddílovka „Golem“
  27.4.  Výprava Žabek na Čebínku a Klucaninu
  28.4.  Výprava Draků na Novodvorský Ponor
  2.5.  Odpoledne stolních her
  4.-5.5. Svojsíkůvzávod v Kuřimi
  10.5. Rukodělné odpoledne
  18.-19.5. Ještěrčí muzejní noc
  21.5.  Květnová oddílovka
  25.5. VýpravaŽabek na Rokytnou
  25.-26.5. Výprava Draků doNěmčiček
  31.5.-1.6. Racčí filmová noc
  3.6. Předtáborová schůzka s rodiči
  8.-9.6. Předtáborové soustředění oddílové rady v Jedovnicích
  12.6.  Odpoledne stolních her
  13.6.  Akce „Dřevo“
  20.6.  Závěrečná oddílovka
  29.6. Odjezd vedoucích na stavěčku
  2.7.  Odjezd skautů a skautek se složenou tábornickou zkouškou na stavěčku
  6.-20.7. Tábor 2013, odjezdv 8:00, návrat v 16:00
  21.7.  Potáborový úklid
  18.8.  Letní kino Bouda
  19.8.  Letní kino Bouda
  31.8.  Akce „Sloup“ č. 1
  1.9.  Akce „Sloup“ č. 2
  4.9.  Nábor ve škole ve Šlapanicích
  4.9.  Úklid tyčí na týpí k novému sloupu
  11.9 Akce „Písek“
  16.9. Zahajovací schůzka
  21.9.  Loučení s létem
  22.9.  Dračí výprava na Cimburk
  28.-29.9. Racčí HOT DOG pártyna Boudě
  28.9.  Výprava Veverek a Ještěrek do Rudic
  4.-5.10. Nocovánína Boudě a výprava Pum do Dolních Kounic
  6.10.  Drakyáda
  11.10.  Dračí plavčo
  11.-12.10 Promítání a zkoumáníBrněnského podzemí – Křižáci
  12.10.  Okresní sněm
  12.10.  Skautské atletické závody v Žabovřeskách
  12.-13.10. Nocování Veverek naBoudě + akvapark
  13.10.  Pracovní akce Svaté Trojice „Přinášíme světlo“
  13.10.  Drakyáda II
  18.-19.10. Racčí plavčo anocování na Boudě
  19.10.  Výprava Tygrů na rozhlednu Babí lom
  19.-20.10. Výprava Žabek dookolí Boskovic
  20.10.  Dračí Laser Game
  22.10.  Říjnová oddílovka
  25.-28.10. Čtyřdennícelooddílová výprava do Doubravníka
  16.-17.11. Výprava Žabek doZahrádky
  20.11.   Listopadová oddílovka
  23.11. Výprava Tygrů do Technického muzea
  23.11.  Dračí base ball
  22.-24.11. Zdravotnický kurz
  29.11.-1.12. Výprava Ještěrek aRacků na Březník
  5.12. Oddílový Mikuláš
  6.12. Rukodělky
  7.12. Draci hledají Rychlé Šípy – městská bojovka
  11.12.  ZK-test
  13.-14.12. Vánoční akceoddílové rady ve Trojce
  14.12.  Výprava do Vídně pro Betlémské světlo
  14.12. Výprava Žabek na Alexandrovu rozhlednu
  20.12.  Vánoční oddílovka 16:00-19:00
  27.12.  Recesiáda 14:00-17:00
  27.-28.12. Zimní táboření Rackůa Ještěrek na Bílém potoce